Gå til hovedindhold

Vilkår og betingelser for Blue Ridge Abonnementstjenester

DENNE AFTALE ("AFTALEN") REGULERER BRUGEN AF SOFTWAREN OG TJENESTERNE SOM DEFINERET HERI. VED AT UDFØRE EN ORDRE OG/ELLER VED AT BRUGE ABONNEMENTSTJENESTERNE ACCEPTERER KUNDEN, AT SIGNTORY ER BEMYNDIGET TIL AT BINDE KUNDEN TIL DENNE AFTALE, OG KUNDEN ACCEPTERER AT VÆRE BUNDET AF VILKÅRENE I DENNE AFTALE. KUNDEN BØR IKKE BRUGE ABONNEMENTSTJENESTERNE, HVIS DEN IKKE KAN OVERHOLDE DENNE AFTALE. DENNE AFTALE ER INDGÅET MELLEM KUNDEN OG BLUE RIDGE SOLUTIONS, INC, ("BLUE RIDGE") OG/ELLER DETS TILKNYTTEDE SELSKABER ELLER DATTERSELSKABER, ALT EFTER HVAD DER ER RELEVANT. I TILFÆLDE AF AT KUNDEN LICENSERER ELLER FÅR ADGANG TIL ABONNEMENTSTJENESTERNE TIL BRUG PÅ DET EUROPÆISKE KONTINENT, ER PARTERNE ENIGE OM, AT DEN GÆLDENDE LOV, DER FINDER ANVENDELSE PÅ DENNE AFTALE, SOM ANFØRT I AFSNIT 7.3, SKAL VÆRE LOVGIVNINGEN I NEDERLANDENE, OG AT VÆRNETINGET SKAL VÆRE AMSTERDAM. KUNDEN ACCEPTERER OG ANERKENDER, AT VILKÅRENE I DENNE AFTALE KAN ÆNDRES AF BLUE RIDGE FRA TID TIL ANDEN, HVILKET BLUE RIDGE VIL GIVE KUNDEN MEDDELELSE HEROM. KUNDENS FORTSATTE BRUG AF ABONNEMENTSTJENESTERNE EFTER EN SÅDAN ÆNDRING ANSES FOR AT VÆRE EN ACCEPT HERAF.

Sidst opdateret: December 20, 2022
Følgende processer gælder for Abonnementstjenesterne og er underlagt denne Aftale, som ændres og opdateres med jævne mellemrum fra tid til anden:

1. Tjenester

1.1 Abonnementstjenester. Som nærmere beskrevet i en fuldt underskrevet ordre, for hvilken Kunden har betalt de gældende gebyrer og afgifter (samlet "Ordre"), vil Blue Ridge give Kunden og dennes Licensed Affiliates adgang til og brug af Blue Ridge's hostede software-as-a-service (som omfatter Support Services) ("Abonnementstjenester") kun til Kundens og Licensed Affiliates interne brug pr. databasesystem i henhold til de brugerbegrænsninger, der er angivet i den gældende Ordre ("Maksimalt brugermiljø") i løbet af hver Ordens løbetid. Kundens og de licenserede affilierede partneres brug af abonnementstjenesterne må ikke overstige det maksimale brugermiljø som angivet på en fuldt underskrevet ordre, som er betalt af kunden eller den licenserede affilierede partner, alt efter hvad der er relevant. Kunden garanterer, at alle Licencelicerede affilierede virksomheder vil overholde bestemmelserne i denne aftale og eventuelle ordrer eller arbejdsbeskrivelser (som defineret heri). Blue Ridge forbeholder sig alle andre rettigheder, der ikke udtrykkeligt er givet i denne aftale. I denne aftale betyder "Licenseret affilieret virksomhed" enhver virksomhed eller juridisk anerkendelsesværdig enhed, som Kunden ejer mere end halvtreds (50 %) af alle stemmeberettigede og ikke-stemmeberettigede aktier og kapitalandele i, bortset fra at en enhed kun anses for at være en Licenseret affilieret virksomhed, så længe et sådant ejerskab eksisterer. For at få adgang til Abonnementstjenesterne skal en Licenseret Tilknyttet virksomhed udføre en separat Bestilling. I denne forbindelse betyder "databasesystem" op til én (1) produktions- og én (1) staging-instans af en database, der anvendes i abonnementstjenesterne.

For at undgå enhver tvivl accepterer kunden, at Blue Ridge kan foretage en årlig revision af kundens maksimale brugermiljø for at kontrollere, om kunden overholder dette. Hvis det fastslås, at kunden på et tidspunkt i den foregående årlige periode har overskredet det maksimale brugermiljø, accepterer kunden, at Blue Ridge har lov til at fakturere kunden i forbindelse med det højeste beløb for en sådan overskridelse, og at denne faktura skal betales i henhold til denne aftale. Herefter skal det maksimale brugermiljø nulstilles til det nye, øgede forbrug.

Abonnementstjenesterne omfatter supporttjenesterne. Desuden har kunden ret til overvågning og gennemgang af præstationer og forretningsgennemgang baseret på det "LifeLine-niveau", som kunden vælger i ordren, hvor "Basis"-niveauet (som er inkluderet i abonnementstjenesterne) giver kunden ret til kvartalsvise præstations- og forretningsgennemgangsmøder, "Guld" giver kunden ret til månedlige præstations- og forretningsgennemgangsmøder, "Platin" giver kunden ret til præstations- og forretningsgennemgangsmøder hver anden uge (1X hver 2. uge), og "Diamant" giver kunden ret til ugentlige præstations- og forretningsgennemgangsmøder. Et resultatovervågnings- og analysemøde kan bestå af en blanding af måleanalyser, coaching af købere, vejledning af mestere og besvarelse af brugerrelaterede spørgsmål. Et forretningsgennemgangsmøde kan omfatte en sammenfatning af brugernes præstationer, gennemgang af forretningsresultater, drøftelse af virksomhedsinitiativer, der kan påvirke brugen af systemet, produktforbedringer og andre emner.

1.2 Begrænsninger. Medmindre det udtrykkeligt er tilladt i denne Aftale eller i henhold til gældende lovgivning, må hverken Kunden eller dennes Licencierede Tilknyttede Partnere (i) foretage reverse engineering, reverse assembling, dekompilere eller på anden måde oversætte, eller bruge, kopiere, ændre, underlicensere, sælge, overføre eller distribuere på nogen måde nogen af Abonnementstjenesterne (forudsat at denne begrænsning kun gælder i det omfang, det er tilladt i henhold til gældende lovgivning) eller nogen af Blue Ridge's rettigheder, medmindre det udtrykkeligt er tilladt i denne Aftale; (ii) opkræve eller tillade andre at opkræve betaling fra tredjemand for brug eller fordel af Abonnementstjenesterne; (iii) bruge eller tillade brug eller kopiering af Abonnementstjenesterne i forbindelse med driften af et servicebureau eller time sharing, få adgang til Abonnementstjenesterne på computere, der drives af andre parter, undtagen i det maksimale brugermiljø, eller tillade anden uautoriseret brug, videregivelse eller spredning af Abonnementstjenesterne; eller (iv) pantsætte, overføre eller belaste denne aftale som sikkerhed med pant eller sikkerhedsinteresse.

1.3 Professionelle tjenesteydelser. Hvis Blue Ridge leverer konsulent- og softwareudviklingstjenester eller integration, uddannelse, træning eller andre tjenester, der går ud over supporttjenesterne, herunder uden begrænsning alle tjenester, der leveres i henhold til en arbejdsbeskrivelse underskrevet af parterne ("arbejdsbeskrivelse"), skal kunden betale for sådanne yderligere tjenester til Blue Ridge's til enhver tid gældende time- og materialesatser, medmindre andet er aftalt af parterne skriftligt eller på en gældende ordre. Teknisk implementering vil blive faktureret månedligt på grundlag af den tid, der er brugt. Hvis Blue Ridge på et hvilket som helst tidspunkt i implementeringsprocessen konstaterer, at de påløbne implementeringstimer vil overstige det anslåede beløb med mere end 10 %, vil Blue Ridge underrette kunden og indhente en ændret ordre, før implementeringen fortsættes. Professionelle tjenester vil blive leveret eksternt, undtagen efter anmodning fra Kunden og accept fra Blue Ridge. Rejsetid faktureres med 8 timer pr. rejsedag til ressourcens timesats for afstande over 200 miles og faktureres månedligt til prisen. Rejser under 200 miles faktureres til den faktiske tid. Rejsetid er ikke medtaget i overslaget i arbejdsbeskrivelsen og vil ikke blive medtaget ved gennemgangen af projektbudgettet. De rejseudgifter, der faktureres, omfatter bl.a. flybilletter, logi, måltider og landtransport.

1.3.1 Blue Ridge Ansvarsområder: For konsulentydelser, der går ud over supporttjenesterne som defineret i ordren, defineres Blue Ridge's ansvar som følger: 1.1:

a) Projektledelsesansvaret skal omfatte levering af en projektplan, der omfatter opgaver, leverancer og tidsplan for Blue Ridge og kunden, kommunikation af projektets tidslinje med kundens projektleder, sikring af rettidig meddelelse til kunden om udestående problemer og risici og deltagelse i nødvendige møder med kunden; og

b) Teknisk, applikations- og dataansvar skal omfatte færdiggørelse af en forretningsprocesanalyse ("BPA") for at forstå de nuværende kundeprocesser, forretningskrav, gap-analyse, brugerhistorier og metrikdokumentation, definition og kortlægning af kundedata til Blue Ridge-dataformater, løsning af spørgsmål vedrørende system- og designrelaterede spørgsmål, feedback om systemkonfigurationsmuligheder, der påvirker ydeevne og bedste praksis, og implementering af det kontraherede Blue Ridge-produktionsmiljø og SFTP-site for at modtage og sende data fra og til kunden samt indlæse produktionsdatasæt og verificere indlæsning af data; og

c) Ansvaret for uddannelse, testning og slutbrugersupport skal omfatte hjælp til overgangsopgaver og go-live-opgaver og problemstyring, uddannelse af kunden i Blue Ridge-supportprocedurer for problemstyring efter go-live og levering af aftalte uddannelsessessioner.

1.3.2 Kundens ansvarsområder: For konsulentydelser, der går ud over supporttjenesterne som defineret i ordren, skal Kunden rettidigt stille eksperter til rådighed inden for funktionelle områder, systemer og værktøjer, der er identificeret som kritiske for indsamling af datakrav og kortlægning af datakilder. Kundens ansvarsområder defineres som følger:

a) Projektledelsesansvaret omfatter rettidig løsning af udestående problemer og åbne spørgsmål vedrørende forretningskrav, forretningsprocesser eller data, ansvar for Kundens overordnede program- og organisatoriske ændringsstyring og levering af første linje af support til Kundens slutbrugermiljø efter at Abonnementstjenesterne er i produktion og aktivt i brug;

b) Teknisk, applikations- og dataansvar skal omfatte levering af dokumentation om designspecifikationerne for interne systemdataudtræksscripts og/eller hjælpeprogrammer, levering af data i specificeret layout og formater, der matcher designet i Blue Ridge's tekniske vejledning, levering af datavalidering, herunder dataharmonisering (defineret som sikring af, at alle data uanset kilde betyder det samme, dvs. enhed = hver, for eksempel, konsekvent fra region til region) og datarensning, og design, udvikling samt test af grænsefladeudtræk af nødvendige data, der kræves for Blue Ridge.

c) Ansvaret for uddannelse, testning og slutbrugerstøtte skal omfatte hjælp til udvikling af planen og materialer til uddannelse af slutbrugere om Blue Ridge-løsningen og oprettelse af testplaner, brugerhistorier og udførelse af testning til datavalidering, integrationstest og brugeraccept test ("UAT") baseret på identificerede forretningskrav.

2. Abonnementsbetingelser

Abonnementsperioden for adgang til og brug af Abonnementstjenesterne som beskrevet i afsnit 1 med hensyn til hver enkelt ordre begynder på den abonnementsstartdato, der er angivet i den pågældende ordre, og fortsætter indtil udløbsdatoen, der er angivet i den pågældende ordre ("Startperiode"), medmindre den opsiges tidligere som fastsat i denne aftale. Derefter skal den indledende periode og efterfølgende fornyelsesperioder for hver ordre automatisk fornyes for på hinanden følgende perioder svarende til den udløbstidspunktet for abonnementet (hver en "fornyelsesperiode"), medmindre en af parterne mindst halvfems (90) dage før udløbet af den aktuelle indledende periode eller fornyelsesperiode for hver ordre giver skriftlig meddelelse til den anden part om, at den ikke ønsker at forny abonnementet i henhold til den pågældende ordre. Den indledende periode og de eventuelle fornyelsesperioder for hver ordre kaldes samlet for "perioden". Denne aftale forbliver fuldt ud i kraft og har fuld virkning i løbet af perioden for hver ordre, medmindre denne aftale på anden måde opsiges tidligere.

3. Betaling

3.1 Gebyrer og afgifter. Kunden og de associerede virksomheder med licens skal betale Blue Ridge for Abonnementstjenesterne og andre professionelle tjenester på eller inden de gældende forfaldsdatoer som fastsat i ordren eller arbejdsbeskrivelsen, alt efter hvad der er relevant. Abonnementsgebyrerne og andre gebyrer forfalder og skal betales

årligt forud for det første år af den indledende periode og forud for begyndelsen af hvert efterfølgende år af den indledende periode og forud for begyndelsen af hvert år af fornyelsesperioderne i de beløb, der er fastsat i den relevante ordre, med forbehold af årlige forhøjelser fra Blue Ridge for årene i perioden efter udløbet af det første år af den indledende periode, bortset fra at de respektive årlige forhøjelser i den indledende periode ikke må overstige det største af følgende beløb: (i) den årlige stigning for det foregående år i "U.S. Consumer Price Index for all Urban Consumers" ("CPI") eller et tilsvarende indeks valgt af Blue Ridge, hvis det udpegede CPI ikke er tilgængeligt, eller (ii) syv (7) procent om året. Betalinger skal foretages til Blue Ridge via ACH, bankoverførsel eller en anden betalingsmekanisme, som Blue Ridge bestemmer.

3.2 Fakturaer. Alle gebyrer og afgifter for Abonnementstjenester vil blive faktureret til Kunden på forhånd ved udførelsen af en Ordre og inden hver årsdag for den pågældende Ordre. Medmindre andet er fastsat i denne aftale, kan gebyrer og afgifter ikke annulleres og refunderes. Medmindre andet er fastsat i en ordre eller en arbejdsbeskrivelse, skal alle betalinger for alle gebyrer og afgifter for Abonnementstjenester og for alle andre professionelle tjenester forfalde og betales inden for tredive (30) dage efter Kundens modtagelse af en faktura for samme. Alle beløb, der er anført i denne aftale, er i amerikansk valuta og skal betales i den valuta, som Blue Ridge har fastsat, uden tilbageholdelse eller fradrag.

3.3 Udgifter. Kunden og de godkendte associerede selskaber betaler eller refunderer også Blue Ridge for alle rimelige omkostninger og udgifter, herunder uden begrænsning forsendelse, rejser og rejserelaterede og leveomkostninger, som Blue Ridge pådrager sig i forbindelse med udførelsen af professionelle tjenesteydelser i henhold til en arbejdserklæring i det omfang, det er tilladt i henhold til denne eller af kunden.

3.4 Forfaldne renter. Kunden skal betale renter på alle forfaldne beløb til en sats på det mindste af (i) en (1,5 %) pr. måned (Otteen (18 %) procent pr. år) eller (ii) den gældende maksimale lovbestemte sats.

3,5 Skatter. Kunden og de Licenserede Tilknyttede selskaber er ansvarlige for og betaler alle brugs-, salgs-, punktafgifter, overførsels-, værditold- og andre skatter, takster, tilbageholdelse, moms, GST, HST, QST eller omkostninger, der pålægges eller er relateret til Abonnementstjenesterne eller professionelle tjenester, der leveres i henhold til denne Aftale, bortset fra dem, der er beregnet på Blue Ridge's indkomst, ejendomsskatter (ikke relateret til Kundens brug af Abonnementstjenesterne) og Blue Ridge's ansættelsesskatter. De beløb, som Blue Ridge skal betale i henhold til denne aftale, skal ikke reduceres med tilbageholdelser eller andre beløb, der pålægges eller er relateret til Abonnementstjenesten eller Tjenesterne.

4. Fortrolighed

4.1 Forpligtelser til hemmeligholdelse af oplysninger. I løbet af denne aftale vil hver part ("modtager") få adgang til oplysninger, der vedrører den anden parts ("videregiver") tidligere, nuværende og fremtidige forskning, udvikling, forretningsaktiviteter, produkter, tjenesteydelser, intellektuelle ejendomsrettigheder, teknisk viden og andre oplysninger, som videregiver behandler som fortrolige oplysninger (samlet benævnt "fortrolige oplysninger"). "Fortrolige oplysninger" omfatter også alle oplysninger, der er en "forretningshemmelighed" for den videregivende part i henhold til gældende lovgivning ("forretningshemmeligheder"). Modtageren må ikke videregive eller anvende videregiverens fortrolige oplysninger undtagen i overensstemmelse med bestemmelserne i denne aftale. Disse fortrolighedsforpligtelser gælder for forretningshemmeligheder i perioden og så længe efter perioden, så længe de forbliver forretningshemmeligheder i henhold til gældende lovgivning, og gælder for de dele af de fortrolige oplysninger, der ikke udgør forretningshemmeligheder, i perioden og i tre (3) år derefter. Hver part accepterer, at den som minimum vil beskytte fortroligheden af den andens fortrolige oplysninger på samme måde som den beskytter sine egne fortrolige oplysninger, men under ingen omstændigheder mindre end rimelige forholdsregler for at beskytte den andens fortrolige oplysninger. Adgang til meddelerens fortrolige oplysninger skal begrænses til de af modtagerens ansatte, som har behov for at få kendskab til dem for at kunne opfylde modtagerens forpligtelser i henhold til denne aftale. Modtagerens personale skal af modtageren forpligtes til at overholde fortrolighedskravene i denne aftale. Modtageren må ikke videregive fortrolige oplysninger fra videregiveren til kontrahenter eller andre ikke-ansatte, medmindre disse personer har underskrevet den af videregiveren krævede aftale om hemmeligholdelse og konsulentbistand til tredjepart. Alle fortrolige oplysninger fra den videregivende virksomhed, der er stillet til rådighed for modtageren, herunder kopier heraf, skal af modtageren returneres til den videregivende virksomhed ved den første af følgende begivenheder: a) denne aftales eller alle ordrernes ophør eller b) anmodning fra den videregivende virksomhed. Alt personale hos modtageren, der arbejder på projekter for den videregivende virksomhed, skal informeres om denne aftales bestemmelser om fortrolighed og om eventuelle tilknyttede fortrolighedsaftaler mellem parterne, og hver part skal kræve, at alt sit personale overholder denne aftale og eventuelle andre gældende aftaler.

4.2 Sikkerhedsprocedurer. Hver part accepterer at overholde den anden parts sikkerhedsprocedurer og -foranstaltninger med hensyn til computer- og materialeadgang, adgang til lokaler og fortrolighed i det omfang sådanne sikkerhedsprocedurer og -foranstaltninger er meddelt den anden part skriftligt, de er rimelige, og de gør det muligt for parten at udføre sine opgaver som fastsat i denne aftale.

4.3 Kundedata. Blue Ridge anerkender, at transaktionsdata modtaget fra kunden er kundens ejendomsretlige oplysninger. Blue Ridge vil ikke videregive transaktionsdata, der direkte identificerer kunden. Blue Ridge må ikke bruge sådanne transaktionsdata i strid med loven. Kunden og de Licensdeltagere accepterer at tage rimeligt forsigtige skridt til at beskytte integriteten af data, der anvendes eller genereres af Abonnementstjenesterne, som anført i politikken om tillæg til databehandling. Hvis Blue Ridge fjerner noget fra sådanne data, som ville gøre det muligt for nogen at identificere kunden og de tilknyttede licenspartnere eller identificere, at dataene er data fra kunden og de tilknyttede licenspartnere ("ikke-identificerbare data"), kan Blue Ridge uanset det modsatte stille de ikke-identificerbare data og analysen af de ikke-identificerbare data til rådighed for tredjeparter til ethvert formål, der er tilladt ved lov, herunder uden begrænsning, forskning, statistisk analyse eller produktudvikling og forskning.

4.4 Ejendomsretlige oplysninger. Kunden og de Licencierede Tilknyttede Virksomheder anerkender, at Abonnementstjenesterne og andre oplysninger, som Blue Ridge har videregivet til Kunden og de Licencierede Tilknyttede Virksomheder, indeholder Fortrolige Oplysninger, som fuldt ud tilhører Blue Ridge eller dets licensgivere. Kunden og de tilknyttede licenspartnere accepterer ikke at anfægte ejerskabet af rettighederne til Abonnementstjenesterne og andre oplysninger, som Blue Ridge har videregivet til kunden og de tilknyttede licenspartnere. Kun for at bekræfte overholdelsen af fortrolighedsbestemmelserne og licensbegrænsningerne i denne aftale og beregningen af gebyrer, afgifter og kreditter har Blue Ridge ret til efter rimelig varsel, inden for normal arbejdstid, direkte eller gennem en uafhængig revisor, der er underlagt fortrolighedsforpligtelser svarende til dem i dette afsnit 4, og for Blue Ridge's egen regning, at revidere Kundens og de tilknyttede licenspartnernes relevante optegnelser og de relevante optegnelser fra Kundens og de tilknyttede licenspartnernes entreprenører og konsulenter.

4.5 Undtagelser. Intet i denne aftale skal forbyde eller begrænse hver parts brug af oplysninger (herunder, men ikke begrænset til, ideer, koncepter, knowhow, teknikker og metoder) (1) som den pågældende part tidligere har haft kendskab til, (2) som den pågældende part uafhængigt har udviklet uden brug af eller henvisning til meddelerens fortrolige oplysninger, (3) som den pågældende part har erhvervet fra en tredjepart, som ikke, så vidt modtageren ved, er forpligtet over for meddeleren til ikke at videregive sådanne oplysninger, eller (4) som er eller bliver offentligt tilgængelige uden at modtageren har overtrådt dem. Hvis modtageren modtager en stævning eller en anden gyldigt udstedt administrativ eller retslig procedure, der anmoder om fortrolige oplysninger fra den videregivende part, skal modtageren straks underrette den videregivende part om modtagelsen og derefter træffe de foranstaltninger vedrørende de fortrolige oplysninger, som den videregivende part med rimelighed anviser. Kunden giver Blue Ridge tilladelse og en begrænset licens til at bruge Kundens og de godkendte associerede virksomheders logo(er) til at identificere Kunden og de godkendte associerede virksomheder som Blue Ridge-kunder på Blue Ridge's websted og i salgspræsentationer.

4.6 Retlige retsmidler. Hver part forstår og accepterer, at erstatning i penge ikke nødvendigvis er tilstrækkelig til at afhjælpe den anden part i forbindelse med brud på denne aftale, og at den part, der ikke overtræder aftalen, har ret til specifik opfyldelse og påbud mod den part, der overtræder aftalen, som afhjælpning for brud på aftalen. Sådanne retsmidler er ikke de eneste retsmidler i tilfælde af brud på denne aftale, men er et supplement til alle andre retsmidler, der er tilgængelige i henhold til lov eller retfærdighed.

5. Overholdelse af lovgivningen

Overholdelse af love. Kunden, og de licenserede associerede selskaber og Blue Ridge skal overholde alle gældende love i forbindelse med udførelsen af denne aftale. Kunden og Blue Ridge forbeholder sig retten (men har ingen forpligtelse) til til enhver tid og i overensstemmelse med afsnit 4.1 at overvåge, gennemgå, opbevare og/eller videregive oplysninger, hvis det er nødvendigt for at opfylde eller samarbejde med gældende love, regler, juridiske procedurer eller anmodninger fra myndighederne.

6. Opsigelse

Uden at det berører andre retsmidler og ud over andre opsigelsesrettigheder i denne aftale:

  1. Hvis Blue Ridge ikke modtager et skyldigt beløb i henhold til denne aftale inden for tredive (30) dage efter forfaldsdatoen ("manglende betaling"), kan Blue Ridge udøve alle inkassorettigheder og retsmidler og efter eget skøn opsige denne aftale og løbetiden med ti (10) dages skriftlig meddelelse til kunden, hvis kunden ikke har afhjulpet den manglende betaling inden for denne ti (10) dages varselsperiode;
  2. Hvis den anden part begår en væsentlig overtrædelse af denne aftale, bortset fra manglende betaling, og en sådan overtrædelse ikke er afhjulpet i halvfems (90) dage efter skriftlig meddelelse om overtrædelsen til den anden part, kan den part, der ikke har begået en overtrædelse, opsige denne aftale og alle ordrernes løbetid;
  3. hvis den anden part foretager en overdragelse til fordel for kreditorerne eller indleder eller har indledt en konkurs-, insolvens- eller reorganiseringsprocedure i henhold til konkurslovgivning, gældsstandsning eller lignende lovgivning, kan den anden part opsige denne aftale og alle ordrernes løbetid; og
  4. hvis Aftalen eller løbetiden for alle Ordrer på anden måde ophører, skal Kunden og alle Licenspartnere og deres Slutbrugere ophøre med at bruge Abonnementstjenesterne.

Ved opsigelse eller udløb af denne aftale eller af gyldighedsperioden for alle ordrer af en hvilken som helst grund ophører alle rettigheder, brug af og adgang til Abonnementstjenesterne for Kunden og de Licenserede Tilknyttede og deres Slutbrugere øjeblikkeligt, forudsat at Kunden og Slutbrugerne i en periode på tres (60) dage efter en sådan opsigelse eller udløb kan hente sine data fra Abonnementstjenesterne, og Blue Ridge vil give Kunden den samme hjælp til at hente data efter opsigelsen som Blue Ridge generelt stiller til rådighed for alle sine kunder.

7. Generelt

7.1 Erstatning for krænkelse. Blue Ridge skal skadesløsholde, forsvare og holde Kunden og Kundens direktører, officerer, medarbejdere, leverandører, konsulenter, entreprenører og agenter skadesløse for og imod ethvert krav fra tredjeparter, der skyldes, opstår som følge af eller er relateret til overtrædelse eller påstået overtrædelse af en gyldig tredjeparts ophavsret, patentrettigheder, forretningshemmeligheder eller varemærker ved hjælp af Abonnementstjenesterne (bortset fra ansvar, der skyldes Kundens eller dennes Slutbrugere eller agenter) ("Kravet om krænkelse"); forudsat at Kunden skriftligt underretter Blue Ridge inden for tyve (20) dage efter at have fået kendskab til et sådant krav eller en sådan krænkelse, og at Kunden samarbejder fuldt ud med Blue Ridge i forsvaret af et sådant krav eller en sådan krænkelse. Forsinket meddelelse fra Kunden fritager kun Blue Ridge for at opfylde denne erstatning i det omfang, den forsinkede meddelelse har forvoldt Blue Ridge skade. Blue Ridge skal lede forsvaret og eventuelle forligsforhandlinger i ethvert sådant søgsmål fra tredjepart, der opstår som beskrevet heri, og Blue Ridge skal have enekontrol over forsvar og forlig, bortset fra at Blue Ridge ikke må indgå et forlig, der anerkender kundens ansvar ud over de beløb, som Blue Ridge har betalt, eller kræver, at kunden skal betale nogen beløb. Denne erstatning er begrænset til Abonnementstjenesterne i den form, der er leveret til Kunden, og dækker ikke krav: (i) der opstår som følge af ændringer eller anden brug, der ikke er omhandlet i Dokumentationen, uanset om Blue Ridge udtrykkeligt har givet tilladelse hertil eller ej; (ii) der opstår som følge af brug af Abonnementstjenesterne i kombination med software, procedurer eller andre elementer, der ikke er leveret af Blue Ridge; eller (iii) der ikke ville eksistere, hvis det ikke var for sådanne ændringer, anden brug eller kombinationer, der er beskrevet i (i) og (ii) ovenfor. Hvis et krav om krænkelse fra tredjepart medfører, at Kundens rolige nydelse og brug af Abonnementstjenesten stoppes, har Blue Ridge ret til, for Blue Ridge's egen regning og efter eget valg, som Kundens eneste afhjælpende foranstaltning, enten at: (i) erstatte Abonnementstjenesterne eller en del heraf med en funktionelt tilsvarende og ikke-krænkende tjeneste; (ii) ændre Abonnementstjenesterne, så de ikke-krænker og fungerer på en i det væsentlige tilsvarende måde; (iii) opnå en licens til Kunden til at fortsætte brugen af Abonnementstjenesterne; eller (iv) opsige Perioden og tilbagebetale Kunden den resterende del af abonnementsgebyret, der kan henføres til perioden efter opsigelsen. Blue Ridge's forpligtelser, der er anført ovenfor, er Blue Ridge's eneste forpligtelser og Kundens eneste retsmiddel med hensyn til alt ansvar, der opstår som følge af overtrædelse eller påstået overtrædelse af tredjemands forretningshemmeligheder, ejendomsretlige oplysninger, varemærker, ophavsrettigheder eller patentrettigheder i forbindelse med Abonnementstjenesterne.

7.2 Garantier; ansvarsfraskrivelse og begrænsning af ansvar Blue Ridge erklærer og garanterer, at: (a) Abonnementstjenesterne leveres i overensstemmelse med de oppetidsmål, der er fastsat i Supporttjenesterne, og at enhver software, der indgår i Abonnementstjenesterne, materielt set er i overensstemmelse med dokumentationen, og (b) at de professionelle tjenester leveres af kompetente, kvalificerede personer på en håndværksmæssig måde. BORTSET FRA DET, DER UDTRYKKELIGT ER ANFØRT I BLUE RIDGE GIVER INGEN ANDRE GARANTIER, HVERKEN UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, ENHVER STILTIENDE GARANTI FOR SALGBARHED, IKKE-KRÆNKELSE ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. KUNDEN OG DE LICENSEREDE TILKNYTTEDE VIRKSOMHEDER ANERKENDER OG ACCEPTERER, AT KUNDEN OG DE LICENSEREDE TILKNYTTEDE VIRKSOMHEDER ALENE ER ANSVARLIGE FOR AT AFGØRE, OM ABONNEMENTSTJENESTERNE VIL OPNÅ KUNDENS OG DE LICENSEREDE TILKNYTTEDE VIRKSOMHEDERS TILSIGTEDE RESULTATER OG/ELLER OPFYLDE DERES FORRETNINGSKRAV OG BEHOV, OG AT BLUE RIDGE IKKE GIVER NOGEN ERKLÆRING ELLER GARANTI FOR, AT ABONNEMENTSTJENESTERNE VIL OPNÅ SÅDANNE TILSIGTEDE RESULTATER ELLER OPFYLDE SÅDANNE FORRETNINGSKRAV ELLER BEHOV. NØJAGTIGHEDEN AF RESULTATERNE ELLER ANBEFALINGERNE FRA ABONNEMENTSTJENESTERNE ER AFHÆNGIG AF DE DATA, SOM KUNDEN OG DE ASSOCIEREDE PARTNERE MED LICENS HAR LEVERET. MED FORBEHOLD AF DE GARANTIER, DER ER FASTSAT I DENNE AFTALE, ER BLUE RIDGE IKKE ANSVARLIG FOR NØJAGTIGHEDEN ELLER RESULTATERNE AF ABONNEMENTSTJENESTERNE. KUNDEN ER INDFORSTÅET MED, AT DENS BESLUTNING OM AT GIVE LICENS TIL ABONNEMENTSTJENESTERNE IKKE ER BETINGET AF LEVERING AF FREMTIDIGE FUNKTIONER ELLER EGENSKABER ELLER AFHÆNGIG AF MUNDTLIGE ELLER SKRIFTLIGE OFFENTLIGE KOMMENTARER FRA BLUE RIDGE VEDRØRENDE FREMTIDIGE FUNKTIONER ELLER EGENSKABER.

Bortset fra ansvar for overtrædelse af afsnit 1.2, 3, 4.1, 4.4 og 7.1 i denne aftale, må den enkelte parts samlede ansvar for erstatningsansvar, kontraktlige forpligtelser og andre skader ikke overstige de servicegebyrer, som kunden har betalt for den pågældende abonnementsperiode, hvor de begivenheder, der har givet anledning til kravet, fandt sted. UDELUKKENDE ANSVAR FOR OVERTRÆDELSER AF AFSNIT 1.2, 3, 4.1, 4.4 og 7.1 I DENNE

AFTALEN, ER INGEN AF PARTERNE UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ANSVARLIGE FOR TABT FORTJENESTE ELLER ANDRE TILFÆLDIGE ELLER FØLGESKADER, INDIREKTE, SPECIELLE, EKSEMPLARISKE ELLER STRAFFENDE SKADER UNDER NOGEN SOM HELST OMSTÆNDIGHEDER. KUNDENS RETSMIDLER I HENHOLD TIL DENNE AFTALE ELLER VED LOV ELLER I RETFÆRDIGHED ER BEGRÆNSET TIL DEM, DER ER FASTSAT I DENNE AFTALE. BLUE RIDGE ER IKKE ANSVARLIG FOR SKADER, SOM KUNNE HAVE VÆRET UNDGÅET, HVIS KUNDEN HAVDE OPRETHOLDT PASSENDE PROCEDURER.

7.3 Gældende lov og jurisdiktion. DENNE AFTALE, DENS ADMINISTRATION OG UDFØRELSE SAMT PARTERNES RETTIGHEDER, FORPLIGTELSER, ANSVAR OG ANSVAR SKAL REGULERES OG FORTOLKES I OVERENSSTEMMELSE MED LOVGIVNINGEN I GEORGIEN, USA, UDEN HENSYN TIL LOVKONFLIKTPRINCIPPER. Enhver retssag, sag eller procedure mod Blue Ridge eller kunden og de godkendte associerede selskaber med hensyn til denne aftale skal anlægges ved en kompetent domstol i staten Georgia, USA, og Blue Ridge og kunden og de godkendte associerede selskaber giver hermed samtykke til og underkaster sig disse domstoles enekompetence med henblik på en sådan retssag, sag eller procedure. Blue Ridge og kunden og de godkendte tilknyttede virksomheder giver hermed uigenkaldeligt samtykke til og underkaster sig endvidere, at der ved enhver retssag, sag eller procedure ved nævnte domstol sker forkyndelse ved modtagelse af den anden part ved anbefalet eller bekræftet brev med forudbetalt porto og mod kvittering for modtagelse. Parternes rettigheder og forpligtelser i henhold til denne aftale er ikke underlagt FN's konvention om aftaler om internationale køb af varer. Denne aftale er affattet på engelsk. Den engelske version af denne aftale, som parterne har underskrevet, er gældende og styrende for alle fortolkninger, håndhævelse og anvendelse af denne aftale, også selv om en af parterne har foretaget oversættelser. Sådanne oversættelser påvirker ikke fortolkningen eller betydningen af denne aftale, og de udgør ikke en del af denne aftale, uanset hvad der måtte være anført om det modsatte.

7.4 Hele aftalen. Denne aftale, herunder de vedhæftede bilag og fuldt underskrevne ordrer, udgør hele aftalen mellem parterne med hensyn til emnet for denne aftale og erstatter og annullerer alle tidligere og samtidige mundtlige eller skriftlige erklæringer, forslag, ordreformularer eller aftaler vedrørende emnet for denne aftale. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem denne aftale og en ordre eller en arbejdserklæring har denne aftale forrang, medmindre andet udtrykkeligt er anført i denne aftale eller i den specifikke ordre eller arbejdserklæring.

7.5 Ingen afkald. Hvis en af parterne undlader at udøve sine rettigheder i henhold til denne aftale, betragtes det ikke som et afkald på eller fortabelse af sådanne rettigheder.

7.6 Tildeling. Hverken denne aftale eller nogen interesse i henhold til denne aftale må overdrages eller overføres af kunden eller de godkendte associerede virksomheder, undtagen i forbindelse med salg af alle eller stort set alle kundens aktier eller aktiver, uden forudgående skriftligt samtykke fra Blue Ridge. Blue Ridge kan overdrage og uddelegere sine rettigheder og forpligtelser i henhold til denne aftale uden at indhente Kundens samtykke, så længe modtageren overtager Blue Ridge's forpligtelser i henhold til denne aftale, og modtageren har fuld ret til at drive og licensere Abonnementstjenesterne til Kunden som fastsat i denne aftale. Denne aftale er bindende for parternes tilladte efterfølgere, juridiske repræsentanter og overdragere og er bindende for disse.

7.7 Adskillelighed. Bestemmelserne i denne aftale er separate og uafhængige aftaler, og ugyldighed eller manglende håndhævelse af en eller flere af disse bestemmelser eller aftaler påvirker ikke gyldigheden eller håndhævelsen af de resterende bestemmelser eller af de øvrige aftaler i denne aftale.

7.8 Meddelelser. Alle meddelelser i henhold til denne aftale skal være skriftlige på papir og anses for at være givet ved modtagelse eller afvisning, eller når de leveres med anbefalet brev med kvittering for modtagelse, personlig levering, bud, kurerpost eller tilsvarende leveringsmiddel med forudbetalt porto til de adresser, der er anført i den pågældende ordre eller arbejdserklæring.

7.9 Markedsføring. Med Kundens tilladelse accepterer Kunden at deltage i følgende markedsføringsaktiviteter: (1) fælles pressemeddelelser, der annoncerer valget af Blue Ridge, vellykkede resultater takket være Blue Ridge's løsninger og andre nyhedsværdige begivenheder; (2) casestudier om vellykkede resultater takket være Blue Ridge's løsninger; (3) deltagelse i referenceprogram; (4) analytikeranmeldelser og interviews. Kunden giver Blue Ridge tilladelse og en begrænset licens til at bruge kundens logo(er) til at identificere kunden som Blue Ridge's kunde på Blue Ridge's websted og i salgspræsentationer.

7.10 Overskrifter. Overskrifterne på afsnittene i denne aftale er udelukkende til referenceformål og skal på ingen måde styre betydningen eller fortolkningen af denne aftale.

7.11 Overlevelse. Ved ophør af løbetiden eller denne aftale skal alle bestemmelser i afsnit 2, 3, 4, 5, 5, 6 og 7 overleve ophøret og fortsætte med fuld kraft og virkning.

7.12 Force Majeure. Ingen af parterne er ansvarlige for forsinkelser eller manglende opfyldelse af denne aftale, hvis de skyldes naturkatastrofer eller andre kommercielt rimelige faktorer uden for den pågældende parts kontrol, men dette undskylder dog ikke manglende betaling. I sådanne tilfælde udskydes datoen for en af parternes opfyldelse af aftalen med en periode svarende til den tid, der går tabt på grund af naturkatastrofen eller en anden faktor.

7.13 Ikke-søgning. I denne aftales løbetid og i en periode på et (1) år efter dens opsigelse eller udløb er kunden og Blue Ridge enige om, at hver part og deres tilknyttede selskaber ikke må opfordre til at ansætte, ansætte eller få ansat nogen medarbejdere hos den anden part, som de har haft kommunikation eller kontakt med som følge af tjenester eller produkter, der leveres i henhold til denne aftale, uden udtrykkelig skriftlig tilladelse underskrevet på papir eller acceptabel elektronisk kommunikation af en autoriseret repræsentant for den anden part. Kunden og Blue Ridge har ret til, ud over alle andre retsmidler i henhold til lov eller retfærdighed, at opnå et påbud. Denne bestemmelse forbyder ikke tilbud eller ansættelser, der skyldes generelle opfordringer fra en part, der annoncerer ledige stillinger.