Spring til hovedindhold

Vilkår og betingelser for Blue Ridge-abonnementstjenester

DENNE AFTALE ("AFTALE") REGULERER BRUGEN AF SOFTWAREN OG TJENESTERNE SOM DEFINERET HERI. VED AT UDFØRE EN ORDRE OG/ELLER VED AT BRUGE ABONNEMENTSTJENESTERNE ACCEPTERER KUNDEN, AT SIGNTORY ER AUTORISERET TIL AT BINDE KUNDEN TIL DENNE AFTALE, OG KUNDEN ACCEPTERER AT VÆRE BUNDET AF VILKÅRENE I DENNE AFTALE. KUNDEN BØR IKKE BRUGE ABONNEMENTSTJENESTERNE, HVIS HAN IKKE KAN OVERHOLDE DENNE AFTALE. DENNE AFTALE ER MELLEM KUNDEN OG BLUE RIDGE SOLUTIONS, INC, ("BLUE RIDGE") OG/ELLER DETS ASSOCIEREDE SELSKABER ELLER DATTERSELSKABER, ALT EFTER HVAD DER ER RELEVANT. I TILFÆLDE AF AT KUNDEN LICENSERER ELLER FÅR ADGANG TIL ABONNEMENTSTJENESTERNE TIL BRUG PÅ DET EUROPÆISKE KONTINENT, ER PARTERNE ENIGE OM, AT DEN GÆLDENDE LOV HERFOR SOM ANGIVET I AFSNIT 7.3 SKAL VÆRE LOVEN I NEDERLANDENE, OG MØDESTEDET SKAL VÆRE AMSTERDAM. KUNDEN ACCEPTERER OG ANERKENDER, AT VILKÅRENE I DENNE AFTALE KAN ÆNDRES AF BLUE RIDGE FRA TID TIL ANDEN, HVOR BLUE RIDGE VIL GIVE KUNDEN MEDDELELSE HEROM. KUNDENS FORTSATTE BRUG AF ABONNEMENTSTJENESTERNE EFTER EN SÅDAN ÆNDRING SKAL BETRAGTES SOM ACCEPT HERAF.

Sidst opdateret: 20. december 2022
Følgende processer gælder for abonnementstjenesterne og er underlagt denne aftale, som ændres og opdateres med jævne mellemrum:

1. Tjenester

1.1 Abonnementstjenester. Som nærmere beskrevet i en fuldt underskrevet ordre, for hvilken kunden har betalt de gældende gebyrer og afgifter (samlet "ordre"), vil Blue Ridge give kunden og dennes licenserede associerede selskaber adgang til og brug af Blue Ridges hostede software-as-a-service (som omfatter supporttjenester) ("abonnementstjenester") udelukkende til kundens og det licenserede associerede selskabs interne brug pr. databasesystem i henhold til de brugerbegrænsninger, der er angivet i den gældende ordre ("maksimalt brugermiljø") i løbet af hver ordres løbetid. Kundens og de licenserede associerede selskabers brug af abonnementstjenesterne må ikke overstige det maksimale brugermiljø som angivet i en fuldt underskrevet ordre, der er betalt af kunden eller det licenserede associerede selskab, alt efter hvad der er relevant. Kunden garanterer, at alle Licenserede partnere vil overholde bestemmelserne i denne Aftale og eventuelle Ordrer eller Arbejdsbeskrivelser (som defineret heri). Blue Ridge forbeholder sig alle andre rettigheder, der ikke udtrykkeligt er givet i denne Aftale. Med henblik herpå betyder "Licenseret datterselskab" enhver virksomhed eller juridisk anerkendt enhed, hvor kunden ejer mere end halvtreds (50 %) af alle stemmeberettigede og ikke-stemmeberettigede aktier og kapitalandele, bortset fra at en enhed kun betragtes som et Licenseret datterselskab, så længe et sådant ejerskab eksisterer. For at få adgang til abonnementstjenesterne skal et licenseret datterselskab udføre en separat ordre. Med henblik herpå betyder "databasesystem" op til en (1) produktions- og en (1) staging-forekomst af en database, der bruges i abonnementstjenesterne.

For at undgå tvivl accepterer kunden, at Blue Ridge kan revidere kundens maksimale brugermiljø på årlig basis for at verificere kundens overholdelse heraf. Hvis det fastslås, at kunden på noget tidspunkt i den foregående årlige periode har overskredet det maksimale brugermiljø, accepterer kunden, at Blue Ridge har tilladelse til at fakturere kunden i forbindelse med forekomsten af det højeste beløb af en sådan overskridelse, hvilken faktura skal betales i henhold til denne aftale. Derefter nulstilles det maksimale brugermiljø til den nye, øgede forbrugsmængde.

Abonnementstjenesterne omfatter supporttjenesterne. Derudover har kunden ret til overvågning og gennemgang af performance og forretningsgennemgang baseret på det gældende "LifeLine-niveau", som kunden vælger i ordren, hvor "Base"-niveauet (som er inkluderet i abonnementstjenesterne) giver kunden ret til kvartalsvise møder om performance og forretningsgennemgang, "Gold" giver kunden ret til månedlige møder om performance og forretningsgennemgang, "Platinum" giver kunden ret til møder om performance og forretningsgennemgang hver anden uge (1X hver anden uge), og "Diamond" giver kunden ret til ugentlige møder om performance og forretningsgennemgang. Et præstationsovervågnings- og analysemøde kan bestå af en blanding af metrisk analyse, købercoaching, mestervejledning og besvarelse af brugerrelaterede spørgsmål. Et business review-møde kan indeholde en opsummering af brugernes performance, gennemgang af forretningsresultater, diskussion af virksomhedsinitiativer, der kan påvirke brugen af systemet, produktforbedringer og andre emner.

1.2 Begrænsninger. Medmindre det udtrykkeligt er tilladt i denne aftale eller i henhold til gældende lov, må hverken kunden eller dennes licenserede associerede selskaber (i) foretage reverse engineering, reverse assemble, dekompilere eller på anden måde oversætte eller bruge, kopiere, modificere, underlicensere, sælge, overføre eller distribuere nogen af abonnementstjenesterne (forudsat at denne begrænsning kun gælder i det omfang, det er tilladt i henhold til gældende lov) eller nogen af Blue Ridges rettigheder, medmindre det udtrykkeligt er tilladt i denne aftale; (ii) opkræve, eller tillade andre at opkræve, nogen tredjepart for brug eller fordel af abonnementstjenesterne; (iii) bruge, eller tillade brug eller kopiering af abonnementstjenesterne i driften af noget servicebureau eller time sharing, få adgang til nogen af abonnementstjenesterne på computere, der drives af nogen anden part, undtagen i det maksimale brugermiljø eller tillade nogen anden uautoriseret brug, afsløring eller formidling af abonnementstjenesterne; eller (iv) pantsætte, overføre eller belaste denne aftale som sikkerhed med nogen tilbageholdelsesret eller sikkerhedsinteresse.

1.3 Professionelle tjenester. Hvis Blue Ridge leverer konsulent- og softwareudviklingstjenester eller integration, uddannelse, træning eller andre tjenester, der overstiger supporttjenesterne, herunder uden begrænsning alle tjenester, der leveres i henhold til en arbejdserklæring underskrevet af parterne ("arbejdserklæring"), skal kunden betale for sådanne yderligere tjenester til Blue Ridges til enhver tid gældende tids- og materialesatser, medmindre andet er aftalt af parterne skriftligt eller på en gældende ordre. Teknisk implementering vil blive faktureret månedligt baseret på medgået tid. Hvis Blue Ridge på noget tidspunkt i implementeringsprocessen fastslår, at de afholdte implementeringstimer vil overstige estimatet med mere end 10 %, vil Blue Ridge underrette kunden og indhente en ændret ordre, før implementeringen fortsættes. Professionelle tjenester vil blive leveret eksternt, undtagen efter anmodning fra kunden og accept fra Blue Ridge. Rejsetid faktureres med 8 timer pr. rejsedag til ressourcens timepris for afstande over 200 miles og faktureres månedligt til kostpris. Enhver rejse under 320 km vil blive faktureret til den faktiske tid. Rejsetid er ikke inkluderet i estimatet i arbejdsbeskrivelsen og vil ikke blive inkluderet, når projektbudgettet gennemgås. Rejseudgifter, der skal faktureres, omfatter, men er ikke begrænset til, flybillet, logi, måltider og landtransport.

1.3.1 Blue Ridges ansvarsområder: For konsulenttjenester, der overstiger supporttjenesterne som defineret i ordren, skal Blue Ridges ansvar defineres som:

a) Projektledelsesansvar skal omfatte tilvejebringelse af en projektplan, der omfatter opgaver, leverancer og timing for Blue Ridge og kunden, kommunikation af projektets tidslinje med kundens projektleder, sikring af rettidig underretning til kunden om udestående problemer og risici og deltagelse i nødvendige møder med kunden; og

b) Teknisk, applikations- og dataansvar skal omfatte gennemførelse af en forretningsprocesanalyse ("BPA") for at forstå kundens nuværende processer, forretningskrav, gap-analyse, brugerhistorier og metrikdokumentation, definition og kortlægning af kundedata til Blue Ridge-dataformater, løsning af spørgsmål vedrørende system- og designrelaterede forhold, feedback om systemkonfigurationsmuligheder, der påvirker ydeevne og bedste praksis, og implementering af det kontraherede Blue Ridge-produktionsmiljø og SFTP-site for at modtage og sende data fra og til kunden samt indlæse produktionsdatasæt og verificere dataindlæsning; og

c) Ansvaret for uddannelse, test og slutbrugersupport omfatter hjælp til cutover- og go-live-opgaver og problemhåndtering, uddannelse af kunden i Blue Ridges supportprocedurer til problemhåndtering efter go-live og levering af aftalte uddannelsessessioner.

1.3.2 Kundens ansvar: For konsulenttjenester, der overstiger supporttjenesterne som defineret i ordren, skal kunden rettidigt stille eksperter til rådighed inden for funktionelle områder, systemer og værktøjer, der er identificeret som kritiske for indsamling af datakrav og kortlægning af datakilder. Kundens ansvar skal defineres som:

a) Projektledelsens ansvar omfatter rettidig løsning af udestående problemer og åbne spørgsmål i forbindelse med forretningskrav, forretningsprocesser eller data, ansvar for kundens overordnede program og organisatoriske forandringsledelse samt levering af førstelinjesupport til kundens slutbrugere, efter at abonnementstjenesterne er sat i produktion og aktivt i brug;

b) Ansvaret for teknik, applikationer og data omfatter dokumentation af designspecifikationer for interne systemdataudtræksscripts og/eller hjælpeprogrammer, levering af data i specificeret layout og formater, der matcher designet i Blue Ridges tekniske vejledning, datavalidering, herunder dataharmonisering (defineret som sikring af, at alle data uanset kilde betyder det samme, f.eks. enhed = hver, konsekvent fra region til region) og datarensning samt design, udvikling og test af interfaceudtræk af de data, der kræves til Blue Ridge.

c) Ansvaret for uddannelse, test og slutbrugersupport omfatter hjælp til at udvikle planen og materialerne til uddannelse af slutbrugere i Blue Ridge-løsningen samt oprettelse af testplaner, brugerhistorier og udførelse af test til datavalidering, integrationstest og brugeraccepttest ("UAT") baseret på identificerede forretningskrav.

2. Vilkår for abonnement

Abonnementsperioden for adgang til og brug af abonnementstjenesterne som beskrevet i afsnit 1 med hensyn til hver ordre begynder på den startdato for abonnementet, der er angivet i den relevante ordre, og fortsætter indtil den udløbsdato, der er angivet i den relevante ordre ("indledende periode"), medmindre den opsiges tidligere som angivet i denne aftale. Derefter fornyes den indledende periode og efterfølgende fornyelsesperioder for hver ordre automatisk for successive perioder svarende til den udløbende abonnementsperiode (hver en "fornyelsesperiode"), medmindre en af parterne giver skriftlig meddelelse til den anden part mindst halvfems (90) dage før udløbet af den aktuelle indledende periode eller fornyelsesperiode for hver ordre om sin hensigt om ikke at forny abonnementet i henhold til den pågældende ordre. Den indledende periode og eventuelle fornyelsesperioder for hver ordre betegnes samlet som "perioden". Denne aftale forbliver i fuld kraft og virkning i løbet af hver ordres løbetid, medmindre denne aftale på anden måde opsiges tidligere.

3. Betaling

3.1 Gebyrer og afgifter. Kunden og licenserede associerede selskaber skal betale Blue Ridge for abonnementstjenesterne og andre professionelle tjenester på eller før de gældende forfaldsdatoer som angivet i ordren eller arbejdsbeskrivelsen, alt efter hvad der er relevant. Abonnementsgebyrerne og andre gebyrer forfalder og skal betales

årligt forud for det første år af den indledende periode og forud for begyndelsen af hvert efterfølgende år af den indledende periode og forud for begyndelsen af hvert år af forlængelsesperioden i de beløb, der er angivet i den relevante ordre, med forbehold for årlige stigninger fra Blue Ridge for år af perioden efter udgangen af det første år af den indledende periode, bortset fra at de respektive årlige stigninger i den indledende periode ikke må overstige den største af følgende: (i) den årlige stigning for det foregående år i "U.S. Consumer Price Index for all Urban Consumers" ("CPI") eller et sammenligneligt indeks valgt af Blue Ridge, hvis det angivne CPI ikke er tilgængeligt; eller (ii) syv (7%) procent om året. Betalinger skal foretages til Blue Ridge via ACH, Wire eller en anden betalingsmekanisme, som bestemmes af Blue Ridge.

3.2 Fakturaer. Alle gebyrer og afgifter for Abonnementstjenester vil blive faktureret til Kunden på forhånd ved udførelse af en Ordre og forud for hver årsdag for den gældende Ordre. Medmindre andet er angivet i denne aftale, kan gebyrer og afgifter ikke annulleres eller refunderes. Medmindre andet er angivet i en Ordre eller Arbejdsbeskrivelse, alt efter hvad der er relevant, forfalder alle betalinger for alle gebyrer og afgifter for Abonnementstjenester og for alle andre professionelle tjenester inden for tredive (30) dage efter Kundens modtagelse af en faktura for samme. Alle beløb, der er angivet i denne aftale, er i amerikansk valuta og skal betales i den valuta, der er fastsat af Blue Ridge, uden tilbageholdelse eller fradrag.

3.3 Udgifter. Kunden og licenserede associerede selskaber betaler eller refunderer også Blue Ridge for alle rimelige udlæg og udgifter, herunder, men ikke begrænset til, forsendelse, rejser og rejserelaterede udgifter og leveomkostninger, som Blue Ridge pådrager sig i forbindelse med udførelsen af professionelle tjenester under en arbejdsbeskrivelse i det omfang, det er godkendt deri eller af kunden.

3.4 Forfaldne renter. Kunden skal betale renter af alle forfaldne beløb med den laveste sats af (i) én (1,5 %) pr. måned (atten (18 %) procent pr. år) eller (ii) den gældende maksimale lovbestemte sats.

3.5 Skatter. Kunden og licenserede associerede selskaber er ansvarlige for og betaler alle brugs-, salgs-, punktafgifts-, overførsels-, værdi- og andre skatter, takster, tilbageholdelse, moms, GST, HST, QST eller omkostninger, der pålægges eller er relateret til abonnementstjenesterne eller professionelle tjenester, der leveres i henhold til denne aftale, undtagen dem, der beregnes på Blue Ridges indkomst, ejendomsskatter (ikke relateret til kundens brug af abonnementstjenesterne) og Blue Ridges ansættelsesskatter. De beløb, der skyldes til Blue Ridge i henhold til denne aftale, skal ikke reduceres med tilbageholdelse eller andre beløb, der pålægges eller er relateret til abonnementstjenesten eller tjenesterne.

4. Fortrolighed

4.1 Tavshedspligt. I løbet af denne aftale vil hver part ("Modtager") få adgang til oplysninger, der vedrører den anden parts ("Afgiver") tidligere, nuværende og fremtidige forskning, udvikling, forretningsaktiviteter, produkter, tjenester, intellektuel ejendom, teknisk viden og andre oplysninger, der behandles som fortrolige oplysninger af Afgiveren (samlet benævnt "Fortrolige oplysninger"). "Fortrolige oplysninger" omfatter også alle oplysninger, der er en "forretningshemmelighed" for videregiveren i henhold til gældende lovgivning ("forretningshemmeligheder"). Modtageren må ikke videregive eller bruge videregiverens fortrolige oplysninger, undtagen som angivet i denne aftale. Disse fortrolighedsforpligtelser skal fortsætte for forretningshemmeligheder i løbet af perioden og så længe efter perioden, som de forbliver forretningshemmeligheder i henhold til gældende lovgivning, og skal fortsætte for de dele af fortrolige oplysninger, der ikke udgør forretningshemmeligheder i løbet af perioden og i tre (3) år derefter. Hver part accepterer, at den som minimum vil beskytte fortroligheden af den andens fortrolige oplysninger på samme måde, som den beskytter sine egne fortrolige oplysninger, men i intet tilfælde mindre end rimelige forholdsregler for at beskytte den andens fortrolige oplysninger. Adgang til videregiverens fortrolige oplysninger skal begrænses til de af modtagerens medarbejdere, der har behov for at vide det for at kunne udføre modtagerens forpligtelser i henhold til denne aftale. Modtagerens personale skal være forpligtet af Modtageren til at overholde fortrolighedskravene i denne Aftale. Modtageren må ikke videregive Fortrolige oplysninger fra Afgiveren til entreprenører eller andre ikke-ansatte, medmindre sådanne personer har underskrevet den fortroligheds- og tredjepartsrådgivningsaftale, som Afgiveren kræver. Alle Fortrolige Oplysninger fra Afsløreren, der er gjort tilgængelige for Modtageren, herunder kopier heraf, skal returneres af Modtageren til Afsløreren ved den første af (a) opsigelse af denne Aftale eller løbetiden for alle Ordrer eller (b) anmodning fra Afsløreren. Alt personale hos modtageren, der arbejder på projekter for videregiveren, skal informeres om fortrolighedsbestemmelserne i denne aftale og eventuelle relaterede fortrolighedsaftaler mellem parterne, og hver part skal kræve, at alt personale overholder denne aftale og eventuelle andre gældende aftaler.

4.2 Sikkerhedsprocedurer. Hver part accepterer at overholde den anden parts sikkerhedsprocedurer og -foranstaltninger vedrørende computer- og materialeadgang, adgang til lokaler og fortrolighed i det omfang, sådanne sikkerhedsprocedurer og -foranstaltninger er givet til den anden part skriftligt, de er rimelige, og de tillader parten at udføre som fastsat i denne aftale.

4.3 Kundedata. Blue Ridge anerkender, at transaktionsdata modtaget fra kunden er kundens ejendomsretligt beskyttede oplysninger. Blue Ridge vil ikke videregive transaktionsdata, der direkte identificerer kunden. Blue Ridge må ikke bruge sådanne transaktionsdata i strid med loven. Kunden og licenserede associerede selskaber accepterer at tage rimeligt forsigtige skridt til at beskytte integriteten af data, der anvendes eller genereres af abonnementstjenesterne som beskrevet i politikken for databehandlingstillæg. Hvis Blue Ridge fjerner alt fra sådanne data, der ville gøre det muligt for nogen at identificere kunden og licenserede associerede selskaber eller identificere, at dataene er data fra kunden og licenserede associerede selskaber ("ikke-identificerbare data"), kan Blue Ridge uanset alt andet give tredjeparter de ikke-identificerbare data og analyse af de ikke-identificerbare data til ethvert formål, der er tilladt ved lov, herunder uden begrænsning, forskning, statistisk analyse eller produktudvikling og forskning.

4.4 Ejendomsretligt beskyttede oplysninger. Kunden og Licenserede partnere anerkender, at Abonnementstjenesterne og andre oplysninger, der videregives af Blue Ridge til Kunden og Licenserede partnere, indeholder fortrolige oplysninger, der ejes fuldt ud af Blue Ridge eller dets licensgivere. Kunden og Licenserede partnere accepterer ikke at anfægte ejerskabet af nogen rettigheder til Abonnementstjenesterne og andre oplysninger, der er videregivet af Blue Ridge til Kunden og Licenserede partnere. Udelukkende for at bekræfte overholdelse af fortrolighedsbestemmelserne og licensrestriktionerne i denne aftale og beregningen af gebyrer, afgifter og kreditter, efter rimeligt varsel, i normal arbejdstid, direkte eller gennem en uafhængig revisor, der er underlagt fortrolighedsforpligtelser svarende til dem i dette afsnit 4, og på Blue Ridges egen regning, har Blue Ridge ret til at revidere kundens og licenserede associerede selskabers relevante optegnelser og de relevante optegnelser fra kundens og licenserede associerede selskabers entreprenører og konsulenter.

4.5 Undtagelser. Intet i denne aftale skal forbyde eller begrænse hver parts brug af oplysninger (herunder, men ikke begrænset til, ideer, koncepter, knowhow, teknikker og metoder) (1) som den tidligere har kendt til, (2) som den har udviklet uafhængigt uden brug af eller henvisning til videregiverens fortrolige oplysninger, (3) som den har erhvervet fra en tredjepart, som ikke, så vidt modtageren ved, er forpligtet over for videregiveren til ikke at videregive sådanne oplysninger, eller (4) som er eller bliver offentligt tilgængelige uden misligholdelse fra modtagerens side. I tilfælde af at modtageren modtager en stævning eller anden gyldigt udstedt administrativ eller retslig proces, der anmoder om videregiverens fortrolige oplysninger, skal modtageren straks underrette videregiveren om en sådan modtagelse og skal derefter tage sådanne skridt med hensyn til de fortrolige oplysninger, som videregiveren med rimelighed instruerer. Kunden giver Blue Ridge tilladelse og en begrænset licens til at bruge kundens og licenserede datterselskabers logo(er) til at identificere kunden og licenserede datterselskaber som Blue Ridges kunde på Blue Ridges hjemmeside og i salgspræsentationer.

4.6 Retfærdige retsmidler. Hver part forstår og accepterer, at økonomisk erstatning muligvis ikke giver den anden part tilstrækkelig lindring for ethvert brud på denne aftale, og at den ikke-overtrædende part har ret til specifik opfyldelse og påbud mod den overtrædende part som retsmidler for ethvert brud. Sådanne retsmidler er ikke de eneste retsmidler for brud på denne aftale, men er i tillæg til alle andre retsmidler, der er tilgængelige ved lov eller egenkapital.

5. Overholdelse af lovgivningen

Overholdelse af love. Kunden, de licenserede associerede selskaber og Blue Ridge skal overholde alle gældende love i forbindelse med udførelsen af denne aftale. Kunden og Blue Ridge forbeholder sig retten (men har ingen forpligtelse) til enhver tid, og i overensstemmelse med paragraf 4.1, at overvåge, gennemgå, opbevare og/eller videregive enhver information, som er nødvendig for at opfylde eller samarbejde med enhver gældende lov, regulering, juridisk proces eller regeringsanmodning.

6. Afslutning

Uden at det berører andre retsmidler og i tillæg til andre opsigelsesrettigheder heri:

  1. Hvis Blue Ridge ikke modtager et skyldigt beløb i henhold til denne aftale inden for tredive (30) dage efter forfaldsdatoen ("manglende betaling"), kan Blue Ridge udøve alle inddrivelsesrettigheder og retsmidler og efter eget skøn opsige denne aftale og løbetiden med ti (10) dages skriftligt varsel til kunden, hvis kunden ikke har afhjulpet den manglende betaling inden for denne ti (10) dages varselsperiode;
  2. Hvis den anden part begår et væsentligt brud på denne aftale, bortset fra manglende betaling, og et sådant brud forbliver uafhjulpet i halvfems (90) dage efter skriftlig meddelelse om et sådant brud er leveret til den anden part, kan den ikke-misligholdende part opsige denne aftale og løbetiden for alle ordrer;
  3. hvis den anden part foretager en overdragelse til fordel for kreditorer eller indleder eller har indledt en konkurs-, insolvens- eller reorganiseringssag i henhold til konkurslove, love om moratorium for skyldnere eller lignende love, kan den anden part opsige denne aftale og løbetiden for alle ordrer; og
  4. hvis Aftalen eller løbetiden for alle Ordrer på anden måde ophører, skal Kunden og alle Licenserede associerede selskaber og deres Slutbrugere ophøre med at bruge Abonnementstjenesterne.

Ved opsigelse eller udløb af denne aftale eller løbetiden for alle ordrer, uanset årsag, ophører alle rettigheder, brug og adgang til abonnementstjenesterne for kunden og licenserede associerede selskaber og deres slutbrugere øjeblikkeligt, forudsat at kunden og slutbrugerne i en periode på tres (60) dage efter en sådan opsigelse eller udløb kan hente deres data fra abonnementstjenesterne, og Blue Ridge vil give kunden den samme hjælp til datahentning efter opsigelsen, som Blue Ridge generelt stiller til rådighed for alle sine kunder.

7. Generelt

7.1 Skadesløsholdelse for krænkelse. Blue Ridge skal skadesløsholde, forsvare og holde kunden og kundens direktører, ledere, medarbejdere, leverandører, konsulenter, entreprenører og agenter skadesløse fra og mod eventuelle krav fra tredjeparter forårsaget af, opstået som følge af eller relateret til overtrædelse eller påstået overtrædelse af gyldig tredjeparts ophavsret, patentrettigheder, forretningshemmeligheder eller varemærke af abonnementstjenesterne (bortset fra ansvar, der skyldes kundens eller dennes slutbrugeres eller agenters fejl) ("krænkelseskrav"); forudsat at kunden underretter Blue Ridge skriftligt inden for tyve (20) dage efter at være blevet opmærksom på et sådant krav eller en sådan overtrædelse, og kunden samarbejder fuldt ud med Blue Ridge i forsvaret af et sådant krav eller en sådan overtrædelse. Forsinket meddelelse fra kundens side fritager kun Blue Ridge fra at opfylde denne skadesløsholdelse i det omfang, den forsinkede meddelelse har påført Blue Ridge skade. Blue Ridge skal føre forsvaret og eventuelle forligsforhandlinger i en sådan tredjepartssag, der opstår som beskrevet heri, og Blue Ridge skal have enekontrol over forsvar og forlig, bortset fra at Blue Ridge ikke skal indgå et forlig, der indrømmer kundens ansvar ud over de beløb, der er betalt af Blue Ridge, eller kræver, at kunden betaler nogen beløb. Denne skadesløsholdelse er begrænset til abonnementstjenesterne i den form, der er leveret til kunden, og dækker ikke krav: (i) der opstår på grund af ændringer eller andre anvendelser, der ikke er omhandlet i dokumentationen, uanset om de udtrykkeligt er godkendt af Blue Ridge eller ej; (ii) der opstår på grund af brug af abonnementstjenesterne i kombination med software, procedurer eller andre elementer, der ikke er leveret af Blue Ridge; eller (iii) der ikke ville eksistere, hvis det ikke var for sådanne ændringer, andre anvendelser eller kombinationer beskrevet i (i) og (ii) ovenfor. Hvis et krænkelseskrav fra tredjepart får kundens rolige nydelse og brug af abonnementstjenesten til at blive stoppet, har Blue Ridge ret til, for Blue Ridges egen regning og efter eget valg, som kundens eneste afhjælpning, enten: (i) erstatte abonnementstjenesterne eller en del deraf med en funktionelt ækvivalent og ikke-krænkende tjeneste; (ii) ændre abonnementstjenesterne, så de bliver ikke-krænkende og fungerer på en væsentlig lignende måde; (iii) opnå en licens til kunden til fortsat brug af abonnementstjenesterne; eller (iv) opsige perioden og refundere kunden den resterende del af abonnementsgebyret, der kan henføres til perioden efter opsigelsen. Blue Ridges forpligtelser, der er beskrevet ovenfor, er Blue Ridges eneste forpligtelser og kundens eneste retsmiddel med hensyn til alt ansvar, der opstår som følge af overtrædelse eller påstået overtrædelse af tredjeparts forretningshemmeligheder, ejendomsretlige oplysninger, varemærke, ophavsret eller patentrettigheder ved abonnementstjenesterne.

7.2 Garantier, ansvarsfraskrivelser og ansvarsbegrænsninger Blue Ridge erklærer og garanterer, at: (a) abonnementstjenesterne skal leveres i henhold til oppetidsmålene, der er angivet i supporttjenesterne, og at al software, der er inkluderet i abonnementstjenesterne, skal være i overensstemmelse med dokumentationen; og (b) de professionelle tjenester vil blive leveret af kompetente, kvalificerede personer på en håndværksmæssig måde. UNDTAGEN SOM UDTRYKKELIGT ANGIVET I BLUE RIDGE GIVER INGEN ANDRE GARANTIER, UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, NOGEN UNDERFORSTÅET GARANTI FOR SALGBARHED, IKKE-INDTRÆNGEN ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. KUNDEN OG DE LICENSEREDE ASSOCIEREDE SELSKABER ANERKENDER OG ACCEPTERER, AT KUNDEN OG DE LICENSEREDE ASSOCIEREDE SELSKABER ER ENEANSVARLIGE FOR AT AFGØRE, OM ABONNEMENTSTJENESTERNE VIL OPNÅ KUNDENS OG DE LICENSEREDE ASSOCIEREDE SELSKABERS TILSIGTEDE RESULTATER OG/ELLER TILFREDSSTILLE DERES FORRETNINGSKRAV OG -BEHOV, OG AT BLUE RIDGE IKKE GIVER NOGEN ERKLÆRING ELLER GARANTI FOR, AT ABONNEMENTSTJENESTERNE VIL OPNÅ SÅDANNE TILSIGTEDE RESULTATER ELLER TILFREDSSTILLE SÅDANNE FORRETNINGSKRAV ELLER -BEHOV. NØJAGTIGHEDEN AF RESULTATER ELLER ANBEFALINGER FRA ABONNEMENTSTJENESTERNE AFHÆNGER AF DE DATA, DER LEVERES AF KUNDEN OG LICENSEREDE ASSOCIEREDE SELSKABER. MED FORBEHOLD FOR DE GARANTIER, DER ER ANGIVET I DENNE AFTALE, ER BLUE RIDGE IKKE ANSVARLIG FOR NØJAGTIGHEDEN ELLER RESULTATERNE AF ABONNEMENTSTJENESTERNE. KUNDEN ACCEPTERER, AT HANS BESLUTNING OM AT LICENSERE ABONNEMENTSTJENESTERNE IKKE ER BETINGET AF LEVERINGEN AF NOGEN FREMTIDIG FUNKTIONALITET ELLER FUNKTIONER, ELLER AFHÆNGIG AF NOGEN MUNDTLIGE ELLER SKRIFTLIGE OFFENTLIGE KOMMENTARER FRA BLUE RIDGE VEDRØRENDE FREMTIDIG FUNKTIONALITET ELLER FUNKTIONER.

UNDTAGET ANSVAR FOR OVERTRÆDELSER AF AFSNIT 1.2, 3, 4.1, 4.4 og 7.1 I DENNE AFTALE, MÅ HVER PARTS SAMLEDE ANSVAR FOR ERSTATNINGSSKADER, KONTRAKTSLIGE SKADER OG ANDRE SKADER IKKE OVERSTIGE DET SERVICEGEBYR, KUNDEN HAR BETALT FOR DEN PERIODE AF DET ÅRLIGE ABONNEMENT, HVOR BEGIVENHEDERNE, DER GIVER ANLEDNING TIL KRAVET, OPSTOD. UDELUKKER ANSVAR FOR OVERTRÆDELSER AF AFSNIT 1.2, 3, 4.1, 4.4 og 7.1 I DETTE

UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER SKAL NOGEN AF PARTERNE VÆRE ANSVARLIGE FOR TABT FORTJENESTE ELLER ANDRE TILFÆLDIGE ELLER FØLGESKADER, INDIREKTE, SÆRLIGE, EKSEMPLARISKE ELLER STRAFFENDE SKADER UNDER NOGEN OMSTÆNDIGHEDER OVERHOVEDET. KUNDENS RETSMIDLER I HENHOLD TIL DENNE AFTALE ELLER VED LOV ELLER I EQUITY ER BEGRÆNSET TIL DEM, DER ER ANGIVET I DENNE AFTALE. BLUE RIDGE ER IKKE ANSVARLIG FOR SKADER, DER KUNNE HAVE VÆRET UNDGÅET, HVIS KUNDEN HAVDE OPRETHOLDT PASSENDE PROCEDURER.

7.3 Gældende lov og jurisdiktion. DENNE AFTALE, DENS ADMINISTRATION OG UDFØRELSE, OG PARTERNES RETTIGHEDER, FORPLIGTELSER, ANSVAR OG ANSVAR HERI, SKAL STYRES OG FORTOLKES I OVERENSSTEMMELSE MED LOVGIVNINGEN I GEORGIA, USA, UDEN HENSYNTAGEN TIL LOVKONFLIKTPRINCIPPER. Enhver retssag, handling eller procedure mod Blue Ridge eller kunden og licenserede datterselskaber med hensyn til denne aftale skal anlægges ved enhver kompetent domstol i staten Georgia, USA, og Blue Ridge og kunden og licenserede datterselskaber giver hermed samtykke til og underkaster sig den eksklusive jurisdiktion for sådanne domstole med henblik på en sådan retssag, handling eller procedure. Blue Ridge og kunden og licenserede associerede selskaber giver hermed uigenkaldeligt samtykke til og underkaster sig forkyndelse af proces i ethvert søgsmål, handling eller procedure i nævnte domstol ved modtagelse heraf af den anden part med anbefalet eller certificeret post, forudbetalt porto, med anmodning om returkvittering. Parternes rettigheder og forpligtelser i henhold til denne aftale reguleres ikke af FN's konvention om kontrakter om internationalt salg af varer. Denne aftales sprog er engelsk. Den engelsksprogede version af denne aftale, der er underskrevet af parterne, skal styre og kontrollere alle fortolkninger, håndhævelse og anvendelse af denne aftale, selv hvis der er foretaget oversættelser af en af parterne. Sådanne oversættelser skal ikke påvirke fortolkningen eller betydningen af denne Aftale, og de er ikke en del af denne Aftale, uanset hvad der måtte være anført om det modsatte.

7.4 Hele aftalen. Denne aftale, herunder de vedhæftede skemaer og fuldt underskrevne ordrer, udgør hele aftalen mellem parterne med hensyn til genstanden herfor, og erstatter og annullerer alle tidligere og samtidige mundtlige eller skriftlige erklæringer, forslag, ordreformularer eller aftaler vedrørende genstanden herfor. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem denne aftale og en ordre eller en arbejdsbeskrivelse har denne aftale forrang, medmindre det modsatte udtrykkeligt er angivet i denne aftale eller den specifikke ordre eller arbejdsbeskrivelse.

7.5 Intet afkald. Hvis en af parterne undlader at udøve sine rettigheder i henhold til denne aftale, skal det ikke betragtes som et afkald på eller fortabelse af sådanne rettigheder.

7.6 Overdragelse. Hverken denne aftale eller nogen interesse heri må overdrages eller overføres af kunden eller licenserede associerede selskaber, undtagen i forbindelse med salg af alle eller i det væsentlige alle kundens aktier eller aktiver, uden forudgående skriftligt samtykke fra Blue Ridge. Blue Ridge kan overdrage og delegere sine rettigheder og forpligtelser i henhold til denne aftale uden at indhente kundens samtykke, så længe modtageren påtager sig Blue Ridges forpligtelser i henhold til denne aftale, og modtageren har fuld ret til at drive og licensere abonnementstjenesterne til kunden som angivet i denne aftale. Denne aftale skal være til fordel for og være bindende for parternes tilladte efterfølgere, juridiske repræsentanter og overdragere.

7.7 Adskillelighed. Bestemmelserne i denne aftale er separate og uafhængige aftaler, og ugyldigheden eller manglende håndhævelse af en eller flere af disse bestemmelser eller aftaler skal ikke påvirke gyldigheden eller håndhævelsen af de resterende bestemmelser eller af de andre aftaler i denne aftale.

7.8 Meddelelser. Alle meddelelser i henhold til denne aftale skal være skriftlige på papir og anses for at være effektivt givet ved modtagelse eller afvisning, eller når de leveres med anbefalet post med anmodning om returkvittering, personlig levering, budlevering, kurer fra dag til dag eller tilsvarende leveringsmidler med forudbetalt porto adresseret til de adresser, der er angivet i den relevante ordre eller arbejdsbeskrivelse.

7.9 Markedsføring. Med kundens tilladelse accepterer kunden at deltage i følgende markedsføringsaktiviteter: (1) fælles pressemeddelelser, der annoncerer valget af Blue Ridge, vellykkede resultater på grund af Blue Ridges løsninger og andre nyhedsværdige begivenheder; (2) casestudier om vellykkede resultater på grund af Blue Ridges løsninger; (3) referenceprogramdeltagelse; (4) analytikeranmeldelser og interviews. Kunden giver Blue Ridge tilladelse og en begrænset licens til at bruge kundens logo(er) til at identificere kunden som Blue Ridges kunde på Blue Ridges hjemmeside og i salgspræsentationer.

7.10 Overskrifter. Afsnitsoverskrifterne i denne aftale er kun til referenceformål og skal ikke på nogen måde kontrollere betydningen eller fortolkningen af denne aftale.

7.11 Overlevelse. Ved opsigelse af løbetiden eller denne aftale skal alle bestemmelser i afsnit 2, 3, 4, 5, 6 og 7 overleve opsigelsen og fortsætte med fuld kraft og virkning.

7.12 Force Majeure. Ingen af parterne er ansvarlige for forsinkelser eller manglende opfyldelse af denne aftale, hvis det skyldes en naturbegivenhed eller en kommercielt rimelig faktor, der ligger uden for den pågældende parts kontrol, men dette undskylder ikke manglende betaling. I sådanne tilfælde skal datoen for en af parternes opfyldelse udskydes i en periode, der svarer til den tid, der er gået tabt på grund af en sådan naturbegivenhed eller anden faktor.

7.13 Ikke-opfordring. I denne aftales løbetid og i en periode på et (1) år efter dens opsigelse eller udløb er kunden og Blue Ridge enige om, at hver part og deres tilknyttede virksomheder ikke må anmode om at ansætte, ansætte eller få ansat nogen medarbejdere hos den anden part, som de har haft kommunikation eller kontakt med som følge af tjenester eller produkter, der leveres i henhold til denne aftale, uden udtrykkelig skriftlig tilladelse underskrevet på papir eller acceptabel elektronisk kommunikation af en autoriseret repræsentant for den anden part. Kunden og Blue Ridge har ret til, i tillæg til alle andre retsmidler ved lov eller i retfærdighed, at opnå påbud. Denne bestemmelse forbyder ikke tilbud eller ansættelser, der opstår som følge af generelle opfordringer fra en part til at annoncere ledige stillinger.