Overslaan naar hoofdinhoud

Voorwaarden van het aanbevelingsprogrammaEffectievedatum: xx, 2022

Deze algemene voorwaarden van het verwijzingsprogramma ("Voorwaarden") regelen Uw deelname aan ons individueel verwijzingsprogramma (het "Programma"). "Wij" of "ons" of "onze" of "Blue Ridge" betekent Blue Ridge Solutions, Inc., een onderneming uit Delaware. "U" of "uw" betekent de persoon die aangeeft deze Voorwaarden te aanvaarden of deel te nemen aan het Programma.
INDIEN U NIET AKKOORD GAAT MET AL DEZE VOORWAARDEN, NEEM DAN NIET DEEL AAN HET PROGRAMMA. UW DEELNAME AAN HET PROGRAMMA VEREIST UW AANVAARDING VAN DEZE VOORWAARDEN ZOALS ZE VAN TIJD TOT TIJD KUNNEN WORDEN GEWIJZIGD. DOOR DEZE VOORWAARDEN TE AANVAARDEN, HETZIJ DOOR OP EEN VAKJE TE KLIKKEN DAT UW AANVAARDING AANGEEFT, HETZIJ DOOR DEEL TE NEMEN AAN HET PROGRAMMA, GAAT U AKKOORD MET DEZE VOORWAARDEN.

1. APPOINTMENT

Blue Ridge stelt U aan als een niet-exclusieve onafhankelijke contractant voor de promotie van de verkoop van de door Blue Ridge goedgekeurde producten en diensten ("Producten") aan potentiële potentiële klanten (de "Klanten"). Uw relatie met Blue Ridge onder deze Voorwaarden is die van een onafhankelijke contractant. U hebt geen enkele bevoegdheid om Blue Ridge te binden, of om verplichtingen aan te gaan of te creëren, of om garanties of verklaringen af te leggen in naam van Blue Ridge, en u verklaart dat ook niet.

2. VERPLICHTINGEN VAN DE PARTIJEN.

2.1 Verbonden. Door deel te nemen aan het Programma zult U niet: (i) geen valse of misleidende verklaringen afleggen met betrekking tot Blue Ridge of zijn filialen of distributeurs, of de Producten; (ii) geen verklaringen, garanties of waarborgen geven aan Prospects met betrekking tot de specificaties, kenmerken of mogelijkheden van de Producten die niet in overeenstemming zijn met de informatie die door Blue Ridge of zijn filialen of distributeurs wordt verstrekt; of (iii) handelsmerken, dienstmerken, handelsnamen, bedrijfsnamen, internetdomeinnamen, trade dress, logo's, slogans of andere bronindicatoren van Blue Ridge of zijn filialen of distributeurs gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Blue Ridge.

2.1 Kwalificatie van leads. U zult Blue Ridge via onze site gekwalificeerde potentiële klanten (elk, een "Prospect") die u namens Blue Ridge contacteert of op een andere manier aan Blue Ridge voorstelt (elk, een "Prospect Verwijzing"). Na ontvangst van elke Prospect-verwijzing zal Blue Ridge bepalen of de Prospect voldoet aan de volgende criteria (de "Prospect Criteria"): (i) de Prospect is geen huidige Klant van Blue Ridge; (ii) Blue Ridge heeft in de afgelopen drie (3) maanden geen actieve besprekingen gevoerd met een leidinggevende op het niveau van de directeur, vice-president of senior vice-president van de Prospect over het vooruitzicht van de aankoop van Producten; en (iii) geen enkele andere verkoopagent, vertegenwoordiger, wederverkoper met toegevoegde waarde, fabrikant van originele apparatuur of andere u (met uitzondering van U), distributeur of verkoopagent van Blue Ridge (samen "Dealer") heeft een actieve registratie van dat Prospect bij Blue Ridge. Alleen prospects die volgens dit proces door Blue Ridge zijn goedgekeurd, worden als "Gekwalificeerde Prospects." Blue Ridge betaalt U de in Sectie 3.1 vermelde commissievergoedingen, indien (i) U een ontmoeting faciliteert (in persoon, online of telefonisch) tussen Blue Ridge en een leidinggevende op het niveau van een chief, executive vice-president, senior vice-president of andere functionaris (een "Vergadering op uitvoerend niveau") van de Gekwalificeerde Prospect, (ii) de Gekwalificeerde Prospect en Blue Ridge een geldige en bindende Voorwaarden of een ander bindend document voor de Producten (een "Kwalificatieverplichting"), onder voorwaarden die redelijkerwijs aanvaardbaar zijn voor Blue Ridge, binnen 120 dagen na de indiening door U van een geldige Prospect Referral waarin deze Gekwalificeerde Prospect wordt vermeld, en (iii) geen Dealer heeft een actieve of eerdere registratie van deze Gekwalificeerde Prospect bij Blue Ridge. Indien de Gekwalificeerde Prospect niet binnen deze periode van 120 dagen een In aanmerking komende verbintenis aangaat, verliest deze persoon of entiteit de status van Gekwalificeerde Prospect, tenzij Blue Ridge deze status schriftelijk verlengt. Voor alle duidelijkheid: Blue Ridge is niet verplicht u vergoedingen te betalen voor een Gekwalificeerde Prospect die door een handelaar eerder of actief naar Blue Ridge is doorverwezen. Alle beslissingen worden door Blue Ridge naar eigen goeddunken genomen en zijn definitief.

3. UW STIMULANSEN

3.1 Vergoedingen. Blue Ridge betaalt U de volgende vergoedingen (de "Vergoedingen") binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst door Blue Ridge van de betaling in het kader van een in aanmerking komende verbintenis:

A. $2.500 voor in aanmerking komende verbintenissen met een jaarlijkse contractwaarde van ten minste $50.000

3.2 Betalingsvoorwaarden; ontvankelijkheid. Om deel te nemen aan het Programma, moet U een geldig ingevuld en ondertekend individueel W-9 formulier (indien U in de VS woont) of W-8BEN formulier (indien U in Canada woont), naargelang het geval, en ACH transfer routing informatie verstrekken. U bent zelf verantwoordelijk voor alle belastingbetalingen en rapportage van ontvangen bedragen. Dit aanbod kan niet worden gecombineerd met andere aanbiedingen en is ongeldig indien wettelijk verboden. Om in aanmerking te komen, moet u op het moment van doorverwijzing via het programma toegelaten zijn door het beleid van uw werkgever om deel te nemen en doorverwijsbedragen te ontvangen. Controleer bij uw werkgever of u in aanmerking komt voor deelname aan dit programma.

4. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID; AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID

4.1 Disclaimer. ALLE PRODUCTEN, DOCUMENTATIE, BEDRIJFSMODELLEN OF ANDERE MATERIALEN WORDEN DOOR BLUE RIDGE GELEVERD "ZOALS ZE ZIJN" EN ZONDER ENIGE GARANTIE, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT PRESTATIES, NAUWKEURIGHEID OF VRIJHEID VAN FOUTEN. BLUE RIDGE GEEFT GEEN UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIES, VOORWAARDEN OF VERKLARINGEN AAN U MET BETREKKING TOT DE PRODUCTEN, EVENTUELE DIENSTEN DIE HIERONDER VALLEN OF ANDERSZINS MET BETREKKING TOT DEZE VOORWAARDEN, HETZIJ MONDELING OF SCHRIFTELIJK, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET. ZONDER HET VOORGAANDE TE BEPERKEN, WORDEN ELKE IMPLICIETE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID, IMPLICIETE GARANTIE TEGEN INBREUK EN IMPLICIETE GARANTIE VAN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL UITDRUKKELIJK UITGESLOTEN EN AFGEWEZEN.

4.2 Beperking van aansprakelijkheid. BLUE RIDGE KAN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR INDIRECTE SCHADE, GEVOLGSCHADE, SPECIALE SCHADE OF VOORBEELDSCHADE, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT VERLIES VAN INKOMSTEN OF VERWACHTE WINST OF VERLIES VAN ZAKEN OF GOODWILL OF KOSTEN VOOR DE AANSCHAF VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF DIENSTEN, ZELFS INDIEN U OP DE HOOGTE WAS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. IN GEEN GEVAL ZAL ENIGE AANSPRAKELIJKHEID VAN BLUE RIDGE DIE HIERUIT VOORTVLOEIT HOGER ZIJN DAN HET HOOGSTE VAN DE VOLGENDE BEDRAGEN (A) DE TOTALE BEDRAGEN DIE DOOR ONS ONDER DEZE VOORWAARDEN AAN U ZIJN BETAALD GEDURENDE DE DRIE (3) MAANDEN DIE ONMIDDELLIJK VOORAFGAAN AAN DE DATUM VAN DE GEBEURTENIS DIE AANLEIDING GEEFT TOT DE CLAIM OF (B) VIJFHONDERD DOLLAR ($500).

5. Algemeen

In alle aangelegenheden met betrekking tot deze Voorwaarden zijn noch U, noch zijn werknemers of agenten werknemers van Blue Ridge of zullen zij optreden als werknemers van Blue Ridge in de zin of toepassing van federale of staatswetten inzake werkloosheidsverzekering, ouderdomsuitkeringen, socialezekerheidswetten, wetten inzake werknemerscompensatie of arbeidsongevallen, of onder enige andere wet- of regelgeving die Blue Ridge verplichtingen of aansprakelijkheid oplegt op grond van een arbeidsverhouding. Elke poging tot overdracht of overgang zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij is nietig. Behoudens de voorgaande beperkingen zullen deze voorwaarden ten goede komen aan de opvolgers en toegestane rechtverkrijgenden van de partijen. Behalve zoals uitdrukkelijk hierin bepaald, worden in deze Voorwaarden geen intellectuele eigendomsrechten overgedragen, in licentie gegeven of toegewezen. Het afstand doen door een partij van een verzuim door de andere partij zal geen afstand doen van latere verzuimen door de andere partij van dezelfde of een andere soort. Indien een bepaling van deze Voorwaarden onuitvoerbaar wordt geacht, blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden volledig van kracht. Deze Voorwaarden vormen de volledige en exclusieve Voorwaarden tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp hiervan, en vervangen alle schriftelijke of mondelinge Voorwaarden die eerder bestonden tussen de partijen met betrekking tot dit onderwerp. Alle wijzigingen van deze Voorwaarden moeten schriftelijk zijn en door beide partijen zijn ondertekend. Alle kennisgevingen die krachtens deze Voorwaarden vereist of toegestaan zijn, worden schriftelijk gedaan en worden van kracht bij aflevering op het hierboven vermelde adres van de ontvangende partij, of een ander adres dat door de partij in een kennisgeving is opgegeven. Deze Voorwaarden kunnen worden uitgevoerd in tegenhangers (inclusief per fax en gescande tegenhangers), die elk als een origineel worden beschouwd. Deze Voorwaarden en alle aangelegenheden met betrekking tot deze Voorwaarden worden beheerst door de wetten van de staat Georgia, zonder rekening te houden met de bepalingen inzake wetsconflicten. Elke juridische actie of procedure met betrekking tot deze Voorwaarden wordt uitsluitend gevoerd in de staats- of federale rechtbanken van Atlanta, Georgia. Blue Ridge en u stemmen er hierbij mee in zich te onderwerpen aan de jurisdictie van, en stemmen ermee in dat deze rechtbanken bevoegd zijn voor een dergelijke juridische actie of procedure. Wij kunnen te allen tijde enig deel van deze Voorwaarden aanvullen, wijzigen of verwijderen of het Programma annuleren, zonder voorafgaande kennisgeving aan u anders dan vermelding van een latere ingangsdatum dan de datum die bovenaan deze Voorwaarden staat. Een dergelijke wijziging wordt onmiddellijk van kracht na het plaatsen van een kennisgeving binnen de Diensten of door contact met u op te nemen via e-mail op het door u opgegeven adres. Aangezien op uw volgende deelname aan het programma andere Voorwaarden van toepassing kunnen zijn, raden wij u aan om bij deelname aan het programma te letten op een nieuwe ingangsdatum op deze Voorwaarden. Het is uw verantwoordelijkheid om deze Voorwaarden regelmatig te controleren op wijzigingen. Als we wezenlijke wijzigingen aanbrengen in deze Voorwaarden, zullen we trachten alle geregistreerde gebruikers te voorzien van een aanvullende kennisgeving van de wijzigingen, zoals op uw e-mailadres. Uw deelname of voortgezette deelname aan het Programma na de bekendmaking of kennisgeving van wijzigingen aan deze Voorwaarden houdt in dat u de gewijzigde Voorwaarden aanvaardt.