Hoppa till huvudinnehåll

Villkor förremitteringsprogrammetGångsdatum: xx, 2022

Dessa villkor för remitteringsprogrammet ("villkor") reglerar ditt deltagande i vårt individuella remitteringsprogram ("programmet"). "Vi" eller "oss" eller "vår" eller "Blue Ridge" betyder Blue Ridge Solutions, Inc., ett bolag i Delaware. "Du" eller "din" avser den person som anger att han/hon accepterar dessa villkor eller deltar i programmet.
OM DU INTE GODKÄNNER ALLA DESSA VILLKOR FÅR DU INTE DELTA I PROGRAMMET. DITT DELTAGANDE I PROGRAMMET KRÄVER ATT DU ACCEPTERAR DESSA VILLKOR I DEN FORM DE KAN ÄNDRAS FRÅN TID TILL ANNAN. GENOM ATT ACCEPTERA DESSA VILLKOR, ANTINGEN GENOM ATT KLICKA I EN RUTA SOM VISAR ATT DU ACCEPTERAR DEM ELLER GENOM ATT DELTA I PROGRAMMET, GODKÄNNER DU DESSA VILLKOR.

1. UTNÄMNING

Blue Ridge utser dig till en icke-exklusiv oberoende entreprenör för att främja försäljningen av Blue Ridge-produkter och -tjänster som godkänts av Blue Ridge ("Produkter") till potentiella potentiella kunder ("Kunder"). Ditt förhållande till Blue Ridge enligt dessa villkor kommer att vara ett förhållande som en oberoende entreprenör. Du kommer inte att ha, och kommer inte att representera att du har, någon befogenhet att binda Blue Ridge, eller att ta på dig eller skapa några skyldigheter eller att ge några garantier eller representationer på Blue Ridge vägnar.

2. PARTERNAS SKYLDIGHETER.

2.1 Avtal. Genom att delta i programmet kommer du inte att: (i) göra några falska eller vilseledande framställningar med avseende på Blue Ridge eller dess dotterbolag eller distributörer, eller produkterna; (ii) göra några framställningar, garantier eller garantier till Prospects med avseende på specifikationerna, funktionerna eller kapaciteten hos produkterna som är oförenliga med den information som tillhandahålls av Blue Ridge eller dess dotterbolag eller distributörer; eller (iii) använda varumärken, servicemärken, handelsnamn, företagsnamn, Internetdomännamn, varumärkesutformning, logotyper, slogans eller andra källkoder som tillhör Blue Ridge eller dess dotterbolag eller distributörer utan Blue Ridge's skriftliga godkännande i förväg.

2.1 Kvalificering av leads. Du kommer att ge Blue Ridge kvalificerade potentiella kunder (var och en, en "Prospect") som du kommer att kontakta för Blue Ridge eller på annat sätt presentera för Blue Ridge (var och en, en "Prospekt Hänvisning"). När Blue Ridge tar emot varje hänvisning av en kund ska Blue Ridge avgöra om kunden uppfyller följande kriterier (nedan kallade "Kriterier för prospekt"): (ii) Blue Ridge har inte haft aktiva diskussioner med någon chef på chefsnivå, vice verkställande direktör eller vice verkställande direktör hos Prospekten om möjligheten att köpa produkter under de senaste tre (3) månaderna, och (iii) ingen annan försäljningsagent, försäljningsrepresentant, återförsäljare med mervärde, tillverkare av originalutrustning eller någon annan du (inte inklusive dig), distributör eller försäljningsagent från Blue Ridge (tillsammans, "Blue Ridge").Återförsäljare") har en aktiv registrering av en sådan Prospect hos Blue Ridge. Endast prospekt som godkänts av Blue Ridge enligt denna process ska anses vara "Kvalificerade utsikter." Blue Ridge ska betala dig de provisionsavgifter som anges i avsnitt 3.1 om (i) du underlättar ett möte (personligen, online eller per telefon) mellan Blue Ridge och en chef på chefsnivå, en verkställande vice ordförande på vice ordförande nivå, en verkställande direktör på vice ordförande nivå eller en annan befattningshavare (en "Möte på ledningsnivå") hos den kvalificerade prospekten, (ii) den kvalificerade prospekten och Blue Ridge skriver ett giltigt och bindande villkor eller annat bindande dokument för produkterna (ett "Kvalificerande åtagande"), på villkor som Blue Ridge rimligen kan godta, inom 120 dagar efter det att du har skickat in en giltig prospektrekommendation med en förteckning över den kvalificerade prospekten, och (iii) ingen återförsäljare har en aktiv eller tidigare registrering av den kvalificerade prospekten hos Blue Ridge. Om den kvalificerade prospekten inte ingår ett kvalificerat åtagande inom denna 120-dagarsperiod förlorar denna person eller enhet sin status som kvalificerad prospekt, såvida inte Blue Ridge förlänger den skriftligen. För tydlighetens skull har Blue Ridge ingen skyldighet att betala avgifter till dig för ett kvalificerat åtagande med en kvalificerad kund som en återförsäljare tidigare eller aktivt hänvisat till Blue Ridge. Alla beslut fattas av Blue Ridge efter eget gottfinnande och är slutgiltiga.

3. DINA INCITAMENT

3.1 Avgifter. Blue Ridge ska betala följande avgifter ("Avgifter") till dig inom fem (5) arbetsdagar efter det att Blue Ridge mottagit en betalning enligt ett kvalificerat åtagande:

A. 2 500 dollar för kvalificerade åtaganden med ett årligt kontraktsvärde på minst 50 000 dollar.

3.2 Betalningsvillkor; berättigande. För att delta i programmet måste du tillhandahålla ett giltigt ifyllt och undertecknat individuellt W-9-formulär (om du är bosatt i USA) eller W-8BEN-formulär (om du är bosatt i Kanada), beroende på vad som är tillämpligt, och information om ACH-överföringens rutin. Du är ensam ansvarig för eventuella skattebetalningar och rapportering för mottagna belopp. Detta erbjudande kan inte kombineras med andra erbjudanden och är ogiltigt där det är förbjudet enligt lag. För att vara berättigad måste du vid tidpunkten för hänvisningen genom programmet vara tillåten enligt din arbetsgivares policy för att delta och ta emot hänvisningsutbetalningar. Vänligen bekräfta med din arbetsgivare om du är berättigad att delta i detta program.

4. BEGRÄNSNING AV ANSVAR, ANSVARSFRISKRIVNING

4.1 Ansvarsfriskrivning. ALLA PRODUKTER, DOKUMENTATION, AFFÄRSMODELLER ELLER ANNAT MATERIAL TILLHANDAHÅLLS AV BLUE RIDGE "I BEFINTLIGT SKICK" OCH UTAN NÅGON SOM HELST GARANTI, INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, VAD GÄLLER PRESTANDA, NOGGRANNHET ELLER FRIHET FRÅN FEL. BLUE RIDGE LÄMNAR INGA UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, VILLKOR ELLER FRAMSTÄLLNINGAR TILL DIG MED AVSEENDE PÅ PRODUKTERNA, EVENTUELLA TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLS HÄRUNDER ELLER PÅ ANNAT SÄTT AVSEENDE DESSA VILLKOR, VARE SIG MUNTLIGA ELLER SKRIFTLIGA, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA. UTAN ATT BEGRÄNSA DET FÖREGÅENDE ÄR ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR SÄLJBARHET, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER MOT INTRÅNG OCH UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL UTTRYCKLIGEN UTESLUTNA OCH AVVISADE.

4.2 Begränsning av ansvar. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER KOMMER BLUE RIDGE ATT VARA ANSVARIG FÖR INDIREKTA, FÖLJDSKADOR, SÄRSKILDA ELLER EXEMPLARISKA SKADOR, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, FÖRLUST AV INTÄKTER ELLER FÖRVÄNTAD VINST ELLER FÖRLORAD AFFÄRSVERKSAMHET ELLER GOODWILL ELLER KOSTNADER FÖR ANSKAFFNING AV ERSÄTTNINGSVAROR ELLER TJÄNSTER, ÄVEN OM DE ÄR INFORMERADE OM MÖJLIGHETEN AV SÅDANA SKADOR. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER FÅR NÅGOT ANSVAR FÖR BLUE RIDGE SOM UPPSTÅR ENLIGT DETTA AVTAL ÖVERSTIGA DET HÖGSTA AV (A) DE TOTALA BELOPP SOM BETALATS TILL DIG AV OSS ENLIGT DESSA VILLKOR UNDER DE TRE (3) MÅNADER SOM OMEDELBART FÖREGÅR DATUMET FÖR DEN HÄNDELSE SOM GER UPPHOV TILL ANSPRÅKET ELLER (B) FEMHUNDRA DOLLAR (500 DOLLAR).

5. Allmänt

I alla frågor som rör dessa villkor är eller kommer varken du eller dess anställda eller agenter att agera som anställda av Blue Ridge i den mening eller tillämpning av federala eller statliga arbetslöshetsförsäkringslagar, åldersersättningslagar, socialförsäkringslagar, lagar om arbetsskadeersättning eller arbetsolycksfallslagar, eller enligt andra lagar eller förordningar som kan ge Blue Ridge skyldigheter eller ansvar på grund av ett anställningsförhållande. Varje försök till överlåtelse eller överföring utan den andra partens skriftliga förhandsgodkännande är ogiltigt. Med förbehåll för ovanstående begränsningar kommer dessa villkor att gynna parternas efterträdare och tillåtna överlåtare. Med undantag för vad som uttryckligen anges i detta avtal finns det inget i dessa villkor som överför, licensierar eller överlåter några immateriella rättigheter. Om endera parten avstår från att göra sig skyldig till en försummelse från den andra partens sida, innebär det inte att den andra partens senare försummelser av samma eller annat slag avstår från att göra sig skyldig till försummelser. Om någon bestämmelse i dessa villkor anses vara ogenomförbar kommer övriga bestämmelser i dessa villkor att förbli fullt giltiga och effektiva. Dessa villkor utgör de fullständiga och exklusiva villkoren mellan parterna i fråga om ämnet för dessa villkor och ersätter alla skriftliga eller muntliga villkor som tidigare funnits mellan parterna i fråga om detta ämne. Alla ändringar av dessa villkor måste vara skriftliga och undertecknade av båda parter. Alla meddelanden som krävs eller tillåts enligt dessa villkor ska vara skriftliga och ska träda i kraft vid leverans till den mottagande partens adress som anges ovan, eller till en annan adress som parten anger genom meddelande. Dessa villkor kan undertecknas i flera exemplar (inklusive fax och skannade exemplar), varav vart och ett ska betraktas som ett original. Dessa villkor och alla frågor som rör dessa villkor ska regleras av lagarna i delstaten Georgia, utan hänsyn till dess bestämmelser om lagvalsregler. Alla rättsliga åtgärder eller förfaranden med anknytning till dessa villkor kommer uteslutande att föras i de statliga eller federala domstolarna i Atlanta, Georgia. Blue Ridge och du samtycker härmed till att underkasta dig jurisdiktionen i, och samtycker till att platsen är lämplig i, dessa domstolar i alla sådana rättsliga åtgärder eller förfaranden. Vi kan när som helst lägga till, ändra eller ta bort någon del av dessa villkor eller avbryta programmet utan föregående meddelande till dig, förutom att vi anger ett senare ikraftträdandedatum än det som anges högst upp i dessa villkor. En sådan ändring ska träda i kraft omedelbart efter att ett meddelande har publicerats i tjänsterna eller genom att kontakta dig via e-post på den adress du angett. Eftersom ditt nästa deltagande i programmet kan regleras av andra villkor, uppmanar vi dig att leta efter ett nytt ikraftträdandedatum på dessa villkor när du deltar i programmet. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera dessa villkor för ändringar. Om vi gör några väsentliga ändringar i dessa villkor kommer vi att sträva efter att ge alla registrerade användare ytterligare meddelande om eventuella ändringar, till exempel till din registrerade e-postadress. Ditt deltagande eller fortsatta deltagande i programmet efter publicering eller meddelande om ändringar av dessa villkor utgör ditt godkännande av de ändrade villkoren.