Hoppa till huvudinnehåll

Villkor för Blue Ridge Subscription Services

DETTA AVTAL ("AVTAL") REGLERAR ANVÄNDNINGEN AV PROGRAMVARAN OCH TJÄNSTERNA ENLIGT DEFINITIONEN I DETTA AVTAL. GENOM ATT UTFÖRA EN BESTÄLLNING OCH/ELLER ANVÄNDA PRENUMERATIONSTJÄNSTERNA GODKÄNNER KUNDEN ATT SIGNTORY ÄR BEHÖRIG ATT BINDA KUNDEN TILL DETTA AVTAL OCH KUNDEN GODKÄNNER ATT VARA BUNDEN AV VILLKOREN I DETTA AVTAL. KUNDEN BÖR INTE ANVÄNDA PRENUMERATIONSTJÄNSTERNA OM DEN INTE KAN FÖLJA DETTA AVTAL. DETTA AVTAL GÄLLER MELLAN KUNDEN OCH BLUE RIDGE SOLUTIONS, INC, ("BLUE RIDGE") OCH/ELLER DESS DOTTERBOLAG ELLER FILIALER, BEROENDE PÅ VAD SOM ÄR TILLÄMPLIGT. OM KUNDEN LICENSIERAR ELLER FÅR TILLGÅNG TILL PRENUMERATIONSTJÄNSTERNA FÖR ANVÄNDNING PÅ DEN EUROPEISKA KONTINENTEN, ÄR PARTERNA ÖVERENS OM ATT DEN TILLÄMPLIGA LAGEN FÖR DETTA AVTAL ENLIGT AVSNITT 7.3 SKA VARA NEDERLÄNDSK LAG OCH ATT PLATSEN SKA VARA AMSTERDAM. KUNDEN GODKÄNNER OCH ERKÄNNER ATT VILLKOREN I DETTA AVTAL KAN ÄNDRAS AV BLUE RIDGE FRÅN TID TILL ANNAN, VILKET BLUE RIDGE KOMMER ATT MEDDELA KUNDEN OM. KUNDENS FORTSATTA ANVÄNDNING AV PRENUMERATIONSTJÄNSTERNA EFTER EN SÅDAN ÄNDRING SKA ANSES VARA ETT GODKÄNNANDE AV DETTA.

Senast uppdaterad: December 20, 2022
Följande processer ska gälla för Abonnemangstjänsterna och omfattas av detta avtal, i dess ändrade och uppdaterade form från tid till annan:

1. Tjänster

1.1 Abonnemangstjänster. Såsom närmare beskrivs i en fullständigt undertecknad beställning för vilken kunden har betalat tillämpliga avgifter och kostnader (tillsammans "beställning"), kommer Blue Ridge att ge kunden och dess licensierade dotterbolag tillgång till och användning av Blue Ridge's värdbaserade programvara som tjänst (som inkluderar supporttjänster) ("prenumerationstjänster") endast för kundens och den licensierade dotterbolagets interna användning per databassystem i enlighet med de användarrestriktioner som anges i den tillämpliga beställningen ("maximal användarmiljö") under löptiden för varje beställning. Kundens och de licensierade dotterbolagens användning av prenumerationstjänsterna får inte överskrida den maximala användarmiljö som anges i en fullständigt undertecknad beställning som betalas av kunden eller den licensierade dotterbolaget, beroende på vad som är tillämpligt. Kunden garanterar att alla licensierade dotterbolag kommer att följa bestämmelserna i detta avtal och alla beställningar eller arbetsbeskrivningar (enligt definitionen i detta avtal). Blue Ridge förbehåller sig alla andra rättigheter som inte uttryckligen beviljas i detta avtal. I detta avtal avses med "licensierat dotterbolag" varje företag eller juridiskt erkänd enhet i vilken kunden äger mer än femtio (50) procent av alla röstberättigade och icke röstberättigade aktier och andelar, med undantag för att en enhet anses vara ett licensierat dotterbolag endast så länge som ett sådant ägande existerar. För att få tillgång till prenumerationstjänsterna måste en licensierad affilierad part genomföra en separat beställning. Med "databassystem" avses i detta sammanhang upp till en (1) produktionsinstans och en (1) instans av en databas som används inom ramen för prenumerationstjänsterna.

För att undvika tvivel samtycker kunden till att Blue Ridge får granska kundens miljö för maximal användare årligen för att kontrollera att kunden följer den. Om det fastställs att kunden vid någon tidpunkt under den föregående årsperioden har överskridit den maximala användarmiljön, godkänner kunden att Blue Ridge har rätt att fakturera kunden i samband med det högsta beloppet för denna överskridning, vilken faktura ska betalas i enlighet med detta avtal. Därefter ska den maximala användarmiljön återställas till det nya, ökade användningsbeloppet.

Abonnemangstjänsterna omfattar supporttjänsterna. Dessutom kommer kunden att ha rätt till övervakning och granskning av prestationer och affärsverksamhetsgranskning baserat på den tillämpliga "LifeLine-nivå" som kunden väljer i beställningen, där nivån "Base" (som ingår i prenumerationstjänsterna) ger kunden rätt till kvartalsvisa möten om prestationer och affärsverksamhetsgranskning, "Gold" ger kunden rätt till månadsvisa möten om prestationer och affärsverksamhetsgranskning, "Platinum" ger kunden rätt till möten om prestationer och affärsverksamhetsgranskning varannan vecka (1X varannan vecka) och "Diamond" ger kunden rätt till veckovisa möten om prestationer och affärsverksamhetsgranskning. Ett möte för övervakning och analys av prestanda kan bestå av en blandning av analys av mätvärden, coachning av köpare, vägledning av mästare och svar på användarrelaterade frågor. Ett möte för översyn av verksamheten kan innehålla en sammanfattning av användarnas prestationer, en översyn av affärsresultaten, en diskussion om företagsinitiativ som kan påverka användningen av systemet, produktförbättringar och andra ämnen.

1.2 Begränsningar. Med undantag för vad som uttryckligen tillåts i detta avtal eller enligt tillämplig lag får varken Kunden eller dess licensierade närstående bolag (i) göra reverse engineering, reverse assemble, dekompilera eller på annat sätt översätta, eller använda, kopiera, modifiera, underlicensiera, sälja, överföra eller distribuera på något sätt någon av Prenumerationstjänsterna (under förutsättning att denna begränsning endast gäller i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag) eller någon av Blue Ridge rättigheter, med undantag för vad som uttryckligen tillåts i detta avtal; (ii) ta ut, eller tillåta andra att ta ut, en tredje part för användning eller nytta av Abonnemangstjänsterna, (iii) använda, eller tillåta användning eller kopiering av Abonnemangstjänsterna i driften av en servicebyrå eller tidsdelning, få tillgång till Abonnemangstjänsterna på datorer som drivs av någon annan part utom i den maximala användarmiljön eller tillåta annan otillåten användning, avslöjande eller spridning av Abonnemangstjänsterna, eller (iv) pantsätta, överföra eller belasta detta avtal som säkerhet med någon panträtt eller säkerhetsintresse.

1.3 Professionella tjänster. Om Blue Ridge tillhandahåller konsult- och mjukvaruutvecklingstjänster eller integrations-, utbildnings-, fortbildnings- eller andra tjänster som är mer omfattande än supporttjänsterna, inklusive, utan begränsning, tjänster som tillhandahålls i enlighet med en arbetsbeskrivning som undertecknats av parterna ("arbetsbeskrivning"), ska kunden betala för sådana ytterligare tjänster enligt Blue Ridge's då gällande priser för tid och material, om inte annat skriftligen överenskommits mellan parterna eller på en tillämplig beställning. Tekniskt genomförande kommer att faktureras månadsvis baserat på den tid som lagts ned. Om Blue Ridge vid någon tidpunkt i implementeringsprocessen fastställer att de timmar som använts för genomförandet kommer att överstiga uppskattningen med mer än 10 %, kommer Blue Ridge att meddela kunden och få en ändrad beställning innan implementeringen påbörjas. Professionella tjänster kommer att levereras på distans, utom på begäran av kunden och med godkännande av Blue Ridge. Restid faktureras med 8 timmar per resdag till resursens timpris för avstånd över 200 miles och faktureras månadsvis till självkostnadspris. Resor under 200 miles faktureras till den faktiska tiden. Restid ingår inte i uppskattningen i arbetsbeskrivningen och kommer inte heller att tas med när projektbudgeten granskas. De resekostnader som ska faktureras omfattar, men är inte begränsade till, flygbiljetter, logi, måltider och marktransporter.

1.3.1 Blue Ridge ansvarsområden: För konsultuppdrag som är mer omfattande än de stödtjänster som definieras i beställningen ska Blue Ridge ansvar definieras som:

a) Ansvaret för projektledning ska innefatta att tillhandahålla en projektplan som innehåller uppgifter, leveranser och tidsramar för Blue Ridge och kunden, kommunicera projektets tidsramar med kundens projektledare, se till att kunden i god tid informeras om utestående frågor och risker samt delta i nödvändiga möten med kunden.

b) Ansvaret för teknik, applikationer och data ska inkludera att slutföra en affärsprocessanalys ("BPA") för att förstå nuvarande kundprocesser, affärskrav, analys av brister, användarberättelser och dokumentation av mätvärden, definiera och kartlägga kunddata till Blue Ridge dataformat, lösa frågor om system- och designrelaterade frågor, ge feedback om systemkonfigurationsalternativ som påverkar prestanda och bästa praxis, och driftsätta den kontrakterade Blue Ridge produktionsmiljön och SFTP-sidan för att ta emot och skicka data från och till kunden samt ladda produktionsdataset och verifiera dataladdning.

c) Ansvaret för utbildning, testning och support till slutanvändare ska inkludera att hjälpa till med övergångs- och go-live-uppgifter och hantering av problem, utbilda kunden om Blue Ridge supportprocedurer för hantering av problem efter go-live och leverera kontrakterade utbildningstillfällen.

1.3.2 Kundens ansvar: För konsultuppdrag som överstiger supporttjänsterna enligt definitionen i beställningen ska kunden i god tid tillhandahålla experter inom funktionella områden, system och verktyg som identifierats som kritiska för att samla in datakrav och kartlägga datakällor. Kundens ansvar ska definieras som:

a) Ansvaret för projektledning ska omfatta snabb lösning av utestående problem och öppna frågor som rör affärskrav, affärsprocesser eller data, ansvar för Kundens övergripande program och organisatoriska förändringshantering samt tillhandahållande av första linjens support till Kundens slutanvändare efter det att Abonnemangstjänsterna är i produktion och aktivt används;

b) Ansvaret för teknik, tillämpning och data ska omfatta tillhandahållande av dokumentation om designspecifikationer för interna systemdatautdragsskript och/eller verktyg, tillhandahållande av data i specificerad layout och format för att matcha designen i Blue Ridge's Technical Guidebook, tillhandahållande av datavalidering, inklusive dataharmonisering (definierat som att säkerställa att all data oavsett källa betyder samma sak, dvs. enhet = varje, till exempel, konsekvent från region till region) och datarensning, och design, utveckling samt testning av gränssnittsutdrag av nödvändig data som krävs för Blue Ridge.

c) Ansvaret för utbildning, testning och support till slutanvändare ska inkludera att hjälpa till att utveckla planen och materialet för att utbilda slutanvändare om Blue Ridge-lösningen, och skapa testplaner, användarberättelser och utföra testning för datavalidering, integrationstestning och testning av användaracceptans ("UAT") baserat på identifierade affärskrav.

2. Villkor för prenumeration

Prenumerationsperioden för tillgång till och användning av Prenumerationstjänsterna enligt beskrivningen i avsnitt 1 för varje beställning börjar på den Prenumerationsstartdag som anges i den tillämpliga beställningen och ska fortsätta till den utgångsdag som anges i den tillämpliga beställningen ("inledande period"), om den inte sägs upp tidigare i enlighet med vad som anges i detta avtal. Därefter ska den inledande perioden och efterföljande förnyelseperioder för varje beställning automatiskt förnyas för på varandra följande perioder som är lika långa som den utgående prenumerationsperioden (var och en en "förnyelseperiod"), såvida inte någon av parterna skriftligen meddelar den andra parten minst nittio (90) dagar före utgången av den då aktuella inledande perioden eller förnyelseperioden för varje beställning om sin avsikt att inte förnya prenumerationen enligt den beställningen. Den inledande perioden och de eventuella förnyelseperioderna för varje beställning kallas tillsammans för "perioden". Detta avtal förblir i full kraft och effekt under varje beställnings löptid om inte detta avtal sägs upp tidigare.

3. Betalning

3.1 Avgifter. Kunden och licensierade dotterbolag ska betala Blue Ridge för prenumerationstjänsterna och andra professionella tjänster på eller före de tillämpliga förfallodagarna som anges i beställningen eller arbetsbeskrivningen, beroende på vad som är tillämpligt. Abonnemangsavgifterna och andra avgifter förfaller till betalning.

årligen före det första året av den inledande perioden och före början av varje efterföljande år av den inledande perioden och före början av varje år av förnyelseperioderna i de belopp som anges i den tillämpliga beställningen, med förbehåll för årliga ökningar av Blue Ridge för år av perioden efter utgången av det första året av den inledande perioden, med undantag för att de respektive årliga ökningarna under den inledande perioden inte får överstiga det största av följande: (i) den årliga ökningen för föregående år i "U.S. Consumer Price Index for all Urban Consumers" ("CPI") eller ett jämförbart index som Blue Ridge väljer om det utsedda CPI inte är tillgängligt, eller (ii) sju (7) procent per år. Betalningar ska göras till Blue Ridge via ACH, banköverföring eller annan betalningsmekanism som bestäms av Blue Ridge.

3.2 Fakturor. Alla avgifter och kostnader för Abonnemangstjänster kommer att faktureras kunden i förväg när en beställning genomförs och före varje årsdag för den tillämpliga beställningen. Om inte annat anges i detta avtal är avgifter och kostnader inte avbokningsbara och inte återbetalningsbara. Om inget annat anges i en beställning eller i en arbetsbeskrivning ska alla betalningar för alla avgifter och kostnader för prenumerationstjänster och för alla andra professionella tjänster förfalla och betalas inom trettio (30) dagar efter det att kunden har mottagit en faktura för dessa. Alla belopp som anges i detta avtal är i amerikansk valuta och ska betalas i den valuta som Blue Ridge fastställer utan några källskatter eller avdrag.

3.3 Kostnader. Kunden och de licensierade närstående företagen kommer också att betala eller ersätta Blue Ridge för alla rimliga kostnader och utgifter, inklusive, men inte begränsat till, frakt, resor och reserelaterade och levnadsomkostnader, som Blue Ridge ådrar sig i samband med utförandet av professionella tjänster enligt en arbetsbeskrivning, i den utsträckning som godkänts däri eller av kunden.

3.4 Förfallna räntor. Kunden är skyldig att betala ränta på alla förfallna belopp till den lägsta av (i) en (1,5) procent per månad (ÅTTA (18) procent per år), eller (ii) den tillämpliga högsta lagstadgade räntan.

3,5 Skatter. Kunden och licensierade närstående bolag ska ansvara för och betala alla användnings-, försäljnings-, punktskatter, överförings-, värderings- och andra skatter, tullar, källskatter, moms, GST, HST, QST eller kostnader som åläggs eller är relaterade till Abonnemangstjänsterna eller professionella tjänster som tillhandahålls enligt detta avtal, med undantag för de skatter som beräknas på Blue Ridge's inkomst, fastighetsskatter (som inte är relaterade till Kundens användning av Abonnemangstjänsterna) och Blue Ridge's anställningsskatter. De belopp som ska betalas till Blue Ridge enligt detta avtal ska inte minskas med källskatt eller andra belopp som åläggs på eller är relaterade till Abonnemangstjänsten eller tjänsterna.

4. Konfidentialitet

4.1 Skyldigheter att inte lämna ut information. Under detta avtals gång kommer varje part ("mottagaren") att få tillgång till information som rör den andra partens ("uppgiftslämnaren") tidigare, nuvarande och framtida forskning, utveckling, affärsverksamhet, produkter, tjänster, immateriella rättigheter, teknisk kunskap och annan information som behandlas som konfidentiell information av uppgiftslämnaren (gemensamt kallad "konfidentiell information"). "Konfidentiell information" skall också omfatta all information som är en "affärshemlighet" för den som lämnar ut informationen enligt tillämplig lag ("affärshemligheter"). Mottagaren får inte avslöja eller använda avslöjandets konfidentiella information annat än i enlighet med vad som anges i detta avtal. Dessa sekretessförpliktelser ska fortsätta att gälla för affärshemligheter under perioden och så länge efter perioden som de förblir affärshemligheter enligt tillämplig lag och ska fortsätta att gälla för de delar av den konfidentiella informationen som inte utgör affärshemligheter under perioden och i tre (3) år därefter. Vardera parten samtycker till att åtminstone skydda sekretessen för den andra partens konfidentiella information på samma sätt som den skyddar sin egen konfidentiella information, men under inga omständigheter mindre än rimliga försiktighetsåtgärder för att skydda den andra partens konfidentiella information. Tillgången till den konfidentiella informationen från den som lämnar ut den ska begränsas till de av mottagarens anställda som har ett behov av att känna till den för att kunna fullgöra mottagarens skyldigheter enligt detta avtal. Mottagarens personal skall av mottagaren åläggas att följa sekretesskraven i detta avtal. Mottagaren får inte lämna ut konfidentiell information från den som lämnar ut informationen till entreprenörer eller andra icke-anställda om inte dessa personer har undertecknat det avtal om tystnadsplikt och samråd med tredje part som krävs av den som lämnar ut informationen. All konfidentiell information från den utlämnande parten som gjorts tillgänglig för mottagaren, inklusive kopior av den, ska återlämnas av mottagaren till den utlämnande parten när den första av följande händelser inträffar: a) uppsägning av detta avtal eller av alla beställningar eller b) begäran från den utlämnande parten. All personal hos mottagaren som arbetar med projekt för den avslöjande parten skall informeras om sekretessbestämmelserna i detta avtal och eventuella relaterade sekretessavtal mellan parterna, och varje part skall kräva att all dess personal följer detta avtal och eventuella andra tillämpliga avtal.

4.2 Säkerhetsförfaranden. Vardera parten samtycker till att följa den andra partens säkerhetsförfaranden och säkerhetsåtgärder när det gäller tillgång till datorer och material, tillträde till lokaler och sekretess i den mån sådana säkerhetsförfaranden och säkerhetsåtgärder tillhandahålls den andra parten skriftligen, de är rimliga och de gör det möjligt för parten att utföra det som föreskrivs i detta avtal.

4.3 Kunddata. Blue Ridge erkänner att transaktionsdata som erhålls från kunden är kundens egen information. Blue Ridge kommer inte att avslöja transaktionsdata som direkt identifierar kunden. Blue Ridge får inte använda sådana transaktionsdata i strid med lagen. Kunden och de licensierade partnerna samtycker till att vidta rimligt försiktiga åtgärder för att skydda integriteten hos de data som används eller genereras av abonnemangstjänsterna i enlighet med vad som anges i policyn för tillägget för databehandling. Om Blue Ridge tar bort något från sådana data som skulle göra det möjligt för någon att identifiera kunden och de licensierade närstående företagen eller identifiera att data är data från kunden och de licensierade närstående företagen ("icke-identifierbara data") kan Blue Ridge, utan hinder av motsatsen, förse tredje part med de icke-identifierbara data och analys av de icke-identifierbara data i alla syften som tillåts enligt lag, inklusive, men inte begränsat till, forskning, statistisk analys eller produktutveckling och forskning.

4.4 Uppgifter som är skyddade. Kunden och de licensierade partnerna erkänner att Abonnemangstjänsterna och annan information som Blue Ridge lämnar ut till kunden och de licensierade partnerna innehåller konfidentiell information som helt och hållet ägs av Blue Ridge eller dess licensgivare. Kunden och de licensierade partnerna samtycker till att inte ifrågasätta äganderätten till någon rättighet till prenumerationstjänsterna och annan information som Blue Ridge har lämnat ut till kunden och de licensierade partnerna. Enbart för att bekräfta efterlevnaden av sekretessbestämmelserna och licensrestriktionerna i detta avtal och beräkningen av avgifter, kostnader och krediter har Blue Ridge rätt att, efter rimlig förvarning, under normal arbetstid, direkt eller genom en oberoende revisor, som omfattas av sekretessförpliktelser liknande dem i detta avsnitt 4, och på Blue Ridge's egen bekostnad, granska kundens och de licensierade dotterbolagens relevanta register och relevanta register för kundens och de licensierade dotterbolagens entreprenörer och konsulter.

4.5 Undantag. Ingenting i detta avtal ska förbjuda eller begränsa vardera partens användning av information (inklusive, men inte begränsat till, idéer, koncept, know-how, tekniker och metoder) (1) som tidigare varit känd för den, (2) som den självständigt har utvecklat utan att använda eller hänvisa till avslöjandets konfidentiella information, (3) som den har förvärvat från en tredje part som, såvitt mottagaren vet, inte har en skyldighet gentemot avslöjanden att inte avslöja sådan information, eller (4) som är eller blir allmänt tillgänglig utan att mottagaren har brutit mot den. Om mottagaren mottar en stämning eller annan giltigt utfärdad administrativ eller rättslig process där konfidentiell information från den som lämnat ut informationen begärs, skall mottagaren omedelbart underrätta den som lämnat ut informationen om detta och därefter vidta de åtgärder med avseende på den konfidentiella informationen som den som lämnat ut informationen rimligen anvisar. Kunden ger Blue Ridge tillstånd och en begränsad licens att använda kundens och de licensierade dotterbolagens logotyp(er) för att identifiera kunden och de licensierade dotterbolagen som Blue Ridge-kunder på Blue Ridge's webbplats och i försäljningspresentationer.

4.6 Rättvisa åtgärder. Vardera parten förstår och samtycker till att monetära skador kanske inte ger den andra parten tillräcklig upprättelse för varje brott mot detta avtal och att den part som inte bryter mot avtalet har rätt till specifik uppfyllelse och föreläggande mot den part som bryter mot avtalet som rättsmedel för varje brott. Sådana åtgärder är inte de enda åtgärderna vid brott mot detta avtal, utan de är ett tillägg till alla andra åtgärder som är tillgängliga enligt lag eller rättvisan.

5. Rättslig efterlevnad

Efterlevnad av lagar. Kunden, de licensierade dotterbolagen och Blue Ridge ska följa alla tillämpliga lagar när de utför sina uppgifter enligt detta avtal. Kunden och Blue Ridge förbehåller sig rätten (men har ingen skyldighet) att alltid, och i enlighet med punkt 4.1, övervaka, granska, behålla och/eller avslöja all information som krävs för att uppfylla eller samarbeta med tillämplig lag, reglering, rättslig process eller myndighetsförfrågan.

6. Avslutning

Utan att det påverkar andra åtgärder och utöver andra uppsägningsrättigheter enligt detta avtal:

  1. Om Blue Ridge inte erhåller ett belopp som är förfallet och skyldigt enligt detta avtal inom trettio (30) dagar efter förfallodagen ("betalningsförsummelse") kan Blue Ridge utöva alla inkassorättigheter och rättsmedel och, efter eget gottfinnande, säga upp detta avtal och perioden med tio (10) dagars skriftligt meddelande till kunden om kunden inte har avhjälpt betalningsförsummelsen inom denna tio (10) dagars uppsägningstid;
  2. Om den andra parten gör sig skyldig till ett väsentligt brott mot detta avtal, med undantag för betalningsförsummelse, och detta brott inte har åtgärdats i nittio (90) dagar efter det att ett skriftligt meddelande om brottet har lämnats till den andra parten, får den part som inte gör sig skyldig till brottet säga upp detta avtal och alla beställningar;
  3. Om den andra parten gör en överlåtelse till förmån för fordringsägare eller inleder eller har inlett ett konkurs-, insolvens- eller rekonstruktionsförfarande i enlighet med konkurslagar, lagar om gäldenärens moratorium eller liknande lagar, får den andra parten säga upp detta avtal och alla beställningar.
  4. Om avtalet eller löptiden för alla beställningar upphör på annat sätt ska kunden och alla licensierade dotterbolag och deras slutanvändare upphöra att använda abonnemangstjänsterna.

Vid uppsägning eller upphörande av detta avtal eller av alla beställningars giltighetstid av någon anledning ska alla rättigheter, all användning och all åtkomst till prenumerationstjänsterna av kunden och licensierade dotterbolag och deras slutanvändare omedelbart upphöra, under förutsättning att kunden och slutanvändarna under en period av sextio (60) dagar efter uppsägningen eller upphörandet kan hämta data från prenumerationstjänsterna, och att Blue Ridge kommer att ge kunden samma hjälp med att hämta data efter uppsägningen som Blue Ridge i allmänhet gör tillgänglig för alla sina kunder.

7. Allmänt

7.1 Skadestånd för intrång. Blue Ridge ska ersätta, försvara och hålla Kunden och Kundens styrelseledamöter, tjänstemän, anställda, leverantörer, konsulter, entreprenörer och agenter skadeslösa från och mot alla anspråk från tredje part som orsakas av, uppstår till följd av, eller är relaterade till, överträdelsen eller den påstådda överträdelsen av en giltig tredje parts upphovsrätt, patenträttigheter, affärshemligheter eller varumärke genom Abonnemangstjänsterna (annat än ansvar som uppstår på grund av fel av Kunden eller dess slutanvändare eller agenter) ("anspråk på intrång"); under förutsättning att Kunden skriftligen underrättar Blue Ridge inom tjugo (20) dagar efter att ha fått kännedom om ett sådant anspråk eller en sådan överträdelse och att Kunden samarbetar fullt ut med Blue Ridge i försvaret av ett sådant anspråk eller en sådan överträdelse. Om kunden dröjer med att meddela Blue Ridge befriar detta Blue Ridge från skyldigheten att fullgöra denna ersättning endast i den utsträckning som det försenade meddelandet orsakade Blue Ridge skada. Blue Ridge ska leda försvaret och eventuella förlikningsförhandlingar i en sådan talan från tredje part som uppstår enligt beskrivningen här och Blue Ridge ska ha ensam kontroll över försvar och förlikningar, med undantag för att Blue Ridge inte ska ingå en förlikning som erkänner kundens ansvar utöver de belopp som Blue Ridge har betalat eller som kräver att kunden ska betala några belopp. Denna ersättning är begränsad till Abonnemangstjänsterna i den form som levererats till kunden och täcker inte krav: (i) som uppstår på grund av ändringar eller annan användning som inte förutses i dokumentationen, oavsett om Blue Ridge uttryckligen godkänt detta eller inte, (ii) som uppstår på grund av användning av Abonnemangstjänsterna i kombination med programvara, förfaranden eller andra objekt som inte tillhandahålls av Blue Ridge, eller (iii) som inte skulle existera om det inte vore för sådana ändringar, annan användning eller kombinationer som beskrivs i (i) och (ii) ovan. Om ett tredjepartsanspråk om intrång leder till att kundens lugna åtnjutande och användning av Abonnemangstjänsten stoppas, har Blue Ridge rätt att på Blue Ridge's egen bekostnad och efter eget gottfinnande, som enda åtgärd för kunden, antingen: (i) ersätta Abonnemangstjänsterna, eller en del av dem, med en funktionellt likvärdig och icke intrångsgörande tjänst, (ii) ändra Abonnemangstjänsterna så att de blir icke intrångsgörande och fungerar på ett i stort sett likartat sätt, (iii) erhålla en licens för kunden att fortsätta använda Abonnemangstjänsterna, eller (iv) säga upp perioden och återbetala den återstående delen av abonnemangsavgiften som är hänförlig till perioden efter uppsägningen till kunden. Blue Ridge's skyldigheter enligt ovan är Blue Ridge's enda skyldigheter och Kundens enda rättsmedel med avseende på allt ansvar som uppstår till följd av att Abonnemangstjänsterna kränker eller påstås kränka tredje parts affärshemligheter, skyddad information, varumärke, upphovsrätt eller patenträttigheter.

7.2 Garantier, friskrivningar och ansvarsbegränsningar Blue Ridge försäkrar och garanterar att: (a) Abonnemangstjänsterna ska tillhandahållas i enlighet med de mål för drifttid som anges i supporttjänsterna och att all programvara som ingår i Abonnemangstjänsterna i allt väsentligt ska överensstämma med dess dokumentation; och (b) de professionella tjänsterna kommer att tillhandahållas av kompetenta, kvalificerade personer på ett fackmannamässigt sätt. FÖRUTOM VAD SOM UTTRYCKLIGEN ANGES I BLUE RIDGE LÄMNAR INGA ANDRA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, NÅGON UNDERFÖRSTÅDD GARANTI FÖR SÄLJBARHET, ICKE-INFRINGANDE ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL. KUNDEN OCH DE LICENSIERADE PARTNERNA BEKRÄFTAR OCH GODKÄNNER ATT KUNDEN OCH DE LICENSIERADE PARTNERNA ÄR ENSAMMA ANSVARIGA FÖR ATT AVGÖRA OM PRENUMERATIONSTJÄNSTERNA KOMMER ATT UPPNÅ KUNDENS OCH DE LICENSIERADE PARTNERNAS AVSEDDA RESULTAT OCH/ELLER UPPFYLLA DERAS VERKSAMHETSKRAV OCH BEHOV OCH ATT BLUE RIDGE INTE GER NÅGON FÖRSÄKRAN ELLER GARANTI FÖR ATT PRENUMERATIONSTJÄNSTERNA KOMMER ATT UPPNÅ SÅDANA AVSEDDA RESULTAT ELLER UPPFYLLA SÅDANA VERKSAMHETSKRAV ELLER BEHOV. RIKTIGHETEN AV RESULTATEN ELLER REKOMMENDATIONERNA FRÅN PRENUMERATIONSTJÄNSTERNA ÄR BEROENDE AV DE UPPGIFTER SOM TILLHANDAHÅLLS AV KUNDEN OCH DE LICENSIERADE PARTNERNA. MED FÖRBEHÅLL FÖR DE GARANTIER SOM ANGES I DETTA AVTAL ÄR BLUE RIDGE INTE ANSVARIG FÖR PRENUMERATIONSTJÄNSTERNAS NOGGRANNHET ELLER RESULTAT. KUNDEN SAMTYCKER TILL ATT DESS BESLUT ATT LICENSIERA PRENUMERATIONSTJÄNSTERNA INTE ÄR BEROENDE AV LEVERANSEN AV NÅGON FRAMTIDA FUNKTIONALITET ELLER EGENSKAPER, ELLER BEROENDE AV NÅGRA MUNTLIGA ELLER SKRIFTLIGA OFFENTLIGA KOMMENTARER FRÅN BLUE RIDGE OM FRAMTIDA FUNKTIONALITET ELLER EGENSKAPER.

Med undantag för ansvar för överträdelser av avsnitten 1.2, 3, 4.1, 4.4 och 7.1 i detta avtal, ska vardera partens totala ansvar för skadeståndsskyldighet, kontrakt och andra skador inte överstiga de serviceavgifter som kunden betalat för den aktuella årliga abonnemangsperioden under vilken de händelser som ger upphov till kravet inträffade. UTANFÖR ANSVAR FÖR FÖRSEENDE AV AVDELNINGARNA 1.2, 3, 4.1, 4.4 och 7.1 I DETTA

AVTALET, SKA INGEN AV PARTERNA UNDER NÅGRA OMSTÄNDIGHETER VARA ANSVARIG FÖR FÖRLORAD VINST ELLER ANDRA TILLFÄLLIGA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, INDIREKTA, SÄRSKILDA SKADOR, EXEMPLARISKA SKADOR ELLER STRAFFSKADOR UNDER ALLA OMSTÄNDIGHETER. KUNDENS RÄTTSMEDEL ENLIGT DETTA AVTAL ELLER ENLIGT LAG ELLER RÄTTVISAN ÄR BEGRÄNSADE TILL DE SOM ANGES I DETTA AVTAL. BLUE RIDGE ÄR INTE ANSVARIG FÖR SKADOR SOM HADE KUNNAT UNDVIKAS OM KUNDEN HADE UPPRÄTTHÅLLIT LÄMPLIGA RUTINER.

7.3 Tillämplig lag och jurisdiktion. DETTA AVTAL, DESS ADMINISTRATION OCH GENOMFÖRANDE SAMT PARTERNAS RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER, ANSVAR OCH SKYLDIGHETER SKA REGLERAS OCH TOLKAS I ENLIGHET MED LAGARNA I GEORGIA, USA, UTAN HÄNSYN TILL LAGVALSREGLERNA. Alla stämningar, åtgärder eller förfaranden mot Blue Ridge eller kunden och de licensierade dotterbolagen med avseende på detta avtal ska väckas vid en behörig domstol i delstaten Georgia, USA, och Blue Ridge och kunden och de licensierade dotterbolagen samtycker härmed till och underkastar sig dessa domstolars exklusiva jurisdiktion i samband med alla sådana stämningar, åtgärder eller förfaranden. Blue Ridge och kunden och de licensierade partnerföretagen samtycker härmed oåterkalleligt till och låter sig delges i alla stämningar, åtgärder eller förfaranden i nämnda domstol genom att den andra parten tar emot dem med rekommenderat eller rekommenderat brev, porto förbetalt, med begäran om returkvitto. Parternas rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal ska inte regleras av FN:s konvention om avtal om internationella köp av varor. Engelska är det språk som används i detta avtal. Den engelska versionen av detta avtal som undertecknats av parterna ska styra och kontrollera alla tolkningar, verkställighet och tillämpning av detta avtal, även om någon av parterna har gjort översättningar. Sådana översättningar ska inte påverka tolkningen eller innebörden av detta avtal och de utgör inte en del av detta avtal, trots allt annat.

7.4 Hela avtalet. Detta avtal, inklusive bifogade bilagor och fullständigt undertecknade beställningar, utgör hela avtalet mellan parterna med avseende på ämnet för detta avtal och ersätter och upphäver alla tidigare och samtidiga muntliga eller skriftliga uttalanden, förslag, beställningsformulär eller avtal med avseende på ämnet för detta avtal. I händelse av en konflikt mellan detta avtal och en beställning eller en arbetsbeskrivning ska detta avtal ha företräde, om inte motsatsen uttryckligen anges i detta avtal eller i den specifika beställningen eller arbetsbeskrivningen.

7.5 Inget avstående. Om någon av parterna inte utövar någon av sina rättigheter enligt detta avtal ska detta inte anses vara ett avstående eller ett förverkande av sådana rättigheter.

7.6 Uppdrag. Varken detta avtal eller något intresse enligt detta får överlåtas eller överföras av kunden eller licensierade närstående företag, utom i samband med försäljning av alla eller i stort sett alla kundens aktier eller tillgångar, utan föregående skriftligt medgivande från Blue Ridge. Blue Ridge kan överlåta och delegera sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal utan att inhämta kundens samtycke så länge som mottagaren övertar Blue Ridge skyldigheter enligt detta avtal och mottagaren har full rätt att driva och licensiera prenumerationstjänsterna till kunden i enlighet med detta avtal. Detta avtal ska vara till förmån för och vara bindande för parternas tillåtna efterträdare, lagliga företrädare och överlåtare av detta avtal.

7.7 Upphävbarhet. Bestämmelserna i detta avtal är separata och oberoende avtal, och om en eller flera av dessa bestämmelser eller avtal är ogiltiga eller ogenomförbara ska detta inte påverka giltigheten eller genomförbarheten av de återstående bestämmelserna eller de övriga avtalen i detta avtal.

7.8 Meddelanden. Alla meddelanden enligt detta avtal ska vara skriftliga på papper och ska anses vara effektivt gjorda vid mottagande, eller vägran, eller när de levereras med rekommenderat brev, med begäran om retur, personlig leverans, budbärare, budbärare över natten, eller motsvarande leveransmedel med förskottsbetald porto till de adresser som anges i den tillämpliga beställningen eller arbetsbeskrivningen.

7.9 Marknadsföring. Med kundens tillstånd samtycker kunden till att delta i följande marknadsföringsaktiviteter: (1) gemensamma pressmeddelanden som tillkännager valet av Blue Ridge, framgångsrika resultat tack vare Blue Ridge-lösningar och andra nyhetsvärderande händelser, (2) fallstudier om framgångsrika resultat tack vare Blue Ridge-lösningar, (3) deltagande i referensprogram, (4) analytikergranskningar och intervjuer. Kunden ger Blue Ridge tillstånd och en begränsad licens att använda kundens logotyp(er) för att identifiera kunden som Blue Ridge-kund på Blue Ridge's webbplats och i försäljningspresentationer.

7.10 Rubriker. Avsnittsrubrikerna i detta avtal är endast avsedda som referens och ska inte på något sätt styra innebörden eller tolkningen av detta avtal.

7.11 Överlevnad. Vid uppsägning av löptiden eller detta avtal ska alla bestämmelser i avsnitten 2, 3, 4, 5, 6 och 7 överleva uppsägningen och fortsätta att gälla fullt ut.

7.12 Force Majeure. Ingen av parterna ska vara ansvarig för förseningar eller brister i utförandet av detta avtal om de orsakas av en naturkatastrof eller någon kommersiellt rimlig faktor som ligger utanför partens kontroll, men detta ursäktar inte utebliven betalning. I sådana fall ska datumet för den ena partens prestation skjutas upp med en tidsperiod som är lika lång som den tid som förlorats på grund av naturkatastrofen eller den andra faktorn.

7.13 Icke-solicit. Under detta avtals giltighetstid och under en period av ett (1) år efter dess uppsägning eller upphörande, är kunden och Blue Ridge överens om att varje part och deras dotterbolag inte får be om att anställa, anställa eller låta anställa någon anställd hos den andra parten som de har haft kommunikation eller kontakt med till följd av tjänster eller produkter som tillhandahålls enligt detta avtal, utan uttryckligt skriftligt tillstånd undertecknat på papper eller godtagbar elektronisk kommunikation av en auktoriserad representant för den andra parten. Kunden och Blue Ridge ska ha rätt att, utöver alla andra rättsmedel enligt lag eller i rättvisan, erhålla förelägganden. Denna bestämmelse förbjuder inte erbjudanden eller anställningar som uppstår till följd av allmänna uppmaningar från en part som annonserar om lediga tjänster.