Gå til hovedinnhold

Blue Ridge abonnementstjenester Vilkår og betingelser

DENNE AVTALEN (“AVTALEN”) STYRER BRUK AV PROGRAMVAREN OG TJENESTER SOM DEFINERT HER. VED Å UTFØRE EN ORDRE OG/ELLER VED Å BRUKE ABONNEMENTETJENESTER, GODTAR KUNDEN AT SIGNTOREN ER AUTORISERT TIL Å BINDE KUNDEN TIL DENNE AVTALEN, OG KUNDEN GODTAR Å VÆRE BUNDET AV VILKÅRENE SOM ER INNHOLDT. KUNDEN BØR IKKE BRUKE ABONNEMENTSTJENESTERNE HVIS DEN IKKE KAN OVERHOLDE DENNE AVTALEN. DENNE AVTALEN ER MELLOM KUNDEN OG BLUE RIDGE SOLUTIONS, INC, ("BLUE RIDGE") OG/ELLER DETS TILKNYTTEDE SELSKAPER ELLER DATTERSELSKAPER, ETTER GJELDENDE. I TILFELLE AT KUNDEN LISENSIERER ELLER FÅR TILGANG TIL ABONNEMENTSTJENESTER FOR BRUK PÅ DET EUROPEISKE KONTINENT, ER PARTENE ENIGE AT DEN GJELDENDE LOVVERKET SOM GJELDER I PUNKT 7.3 SKAL VÆRE SHALL NETS LOV. KUNDEN GODTAR OG ER ERKENDER AT VILKÅRENE I DENNE AVTALEN KAN ENDRES AV BLUE RIDGE FREMTIDEN, FOR HVILKE BLUE RIDGE VIL GI KUNDEN VARSEL OM DETTE. KUNDENS FORTSATT BRUK AV ABONNEMENTSTJENESTER ETTER SLIK ENDRING SKAL ANSES Å AKSEPTERE DERES.

Sist oppdatert: 20. desember 2022
Følgende prosesser skal gjelde for abonnementstjenestene og skal være underlagt denne avtalen, som endres og oppdateres jevnlig fra tid til annen:

1. Tjenester

1.1 Abonnementstjenester. Som mer fullstendig beskrevet på en fullstendig signert bestilling som kunden har betalt de gjeldende gebyrene og gebyrene for (samlet "bestilling"), vil Blue Ridge gi kunden og dens lisensierte tilknyttede selskaper tilgang til og bruk av Blue Ridges vertsbaserte programvare-som-en- tjeneste (som inkluderer støttetjenester) ("Abonnementstjenester") kun for kundens og lisensierte tilknyttede selskapers interne bruk per databasesystem i henhold til brukerbegrensningene angitt i den gjeldende ordren ("Maksimalt brukermiljø") i løpet av perioden for hver ordre. Bruken av abonnementstjenestene av kunden og de lisensierte tilknyttede selskapene skal ikke overstige det maksimale brukermiljøet som angitt på en fullstendig signert bestilling som betales av kunden eller lisensiert tilknyttet selskap, avhengig av hva som er aktuelt. Kunden garanterer at alle lisensierte tilknyttede selskaper vil overholde bestemmelsene i denne avtalen og eventuelle bestillinger eller arbeidserklæringer (som definert her). Blue Ridge forbeholder seg alle andre rettigheter som ikke er uttrykkelig gitt i denne avtalen. For dette formål betyr "lisensiert tilknyttet selskap" ethvert selskap eller juridisk gjenkjennelig enhet som kunden eier mer enn femti (50 %) av alle stemmeberettigede og ikke-stemmeberettigede aksje- og egenkapitalinteresser, bortsett fra at en enhet vil bli ansett som en lisensiert Tilknyttet bare så lenge slikt eierskap eksisterer. For å få tilgang til abonnementstjenestene, må en lisensiert partner utføre en separat ordre. For formålene her betyr "Databasesystem" opptil én (1) produksjons- og én (1) iscenesettelsesforekomst av en database som brukes i abonnementstjenestene.

For å unngå tvil godtar kunden at Blue Ridge kan revidere kundens maksimale brukermiljø på årlig basis for å verifisere kundens overholdelse av dette. Hvis det fastslås at Kunden på et hvilket som helst tidspunkt i den foregående årsperioden har overskredet det maksimale brukermiljøet, samtykker Kunden i at Blue Ridge har tillatelse til å fakturere Kunden i forbindelse med tilfellet med det høyeste beløpet av slik overskudd, hvilken faktura skal betales i henhold til denne avtalen. Deretter skal det maksimale brukermiljøet tilbakestilles til den nye, økte bruksmengden.

Abonnementstjenestene inkluderer støttetjenestene. I tillegg vil kunden være berettiget til å overvåke og gjennomgå ytelses- og forretningsgjennomgang basert på det gjeldende "LifeLine Level" den velger i bestillingen, der "Base"-nivået (som er inkludert i abonnementstjenestene) gir kunden rett til kvartalsvis ytelses- og forretningsevalueringsmøter, "Gold" gir kunden rett til månedlige prestasjons- og forretningsgjennomgangsmøter, "Platinum" gir kunden rett til annenhver uke (1X annenhver uke) prestasjons- og forretningsevalueringsmøter, og "Diamond" gir kunden rett til ukentlig ytelse og forretningsgjennomgangsmøter. Et ytelsesovervåkings- og analysemøte kan bestå av en blanding av metrisk analyse, kjøpercoaching, mesterveiledning og svar på brukerrelaterte spørsmål. Et forretningsgjennomgangsmøte kan omfatte oppsummering av brukerprestasjoner, gjennomgang av forretningsresultater, diskusjon av bedriftsinitiativer som kan påvirke bruken av systemet, produktforbedringer og andre emner.

1.2 Begrensninger. Med unntak av det som er uttrykkelig tillatt i denne avtalen eller av gjeldende lov, skal verken kunden eller dens lisensierte tilknyttede selskaper (i) reversere, reversere sammenstille, dekompilere eller på annen måte oversette, eller bruke, kopiere, modifisere, underlisensiere, selge, overføre eller distribuere av noen betyr noen av abonnementstjenestene (forutsatt at denne begrensningen kun skal gjelde i den grad det er tillatt i henhold til gjeldende lov) eller rettigheter til Blue Ridge, med unntak av det som er uttrykkelig tillatt i denne avtalen; (ii) belaste, eller la andre belaste, enhver tredjepart for bruk eller fordel for Abonnementstjenestene; (iii) bruke, eller tillate bruk eller kopiering av, abonnementstjenestene i driften av et hvilket som helst tjenestebyrå eller tidsdeling, få tilgang til noen av abonnementstjenestene på datamaskiner som drives av en annen part unntatt i det maksimale brukermiljøet eller tillate andre uautorisert bruk, avsløring eller spredning av abonnementstjenestene; eller (iv) pantsette, overføre eller hefte denne avtalen som sikkerhet med panterett eller sikkerhetsinteresser.

1.3 Profesjonelle tjenester. Hvis Blue Ridge leverer konsulent- og programvareutviklingstjenester eller integrasjon, utdanning, opplæring eller andre tjenester som overstiger støttetjenestene, inkludert, men ikke begrenset til, tjenester levert i henhold til en arbeidserklæring signert av partene ("Arbeidserklæring" ), skal Kunden betale for slike tilleggstjenester til Blue Ridges daværende gjeldende tids- og materialpriser, med mindre annet er avtalt av partene skriftlig eller på en gjeldende bestilling. Teknisk implementering vil bli fakturert månedlig basert på påløpt tid. Hvis Blue Ridge på noe tidspunkt i implementeringsprosessen fastslår at påløpte implementeringstimer vil overstige estimat med mer enn 10 %, vil Blue Ridge varsle Kunden og innhente en endret ordre før implementeringen fortsetter. Profesjonelle tjenester vil bli levert eksternt, unntatt på forespørsel fra kunden og aksept av Blue Ridge. Reisetiden faktureres med 8 timer per reisedag til ressursens timepris for avstander over 200 miles og faktureres månedlig til kostpris. Alle reiser under 200 miles vil bli fakturert på det faktiske tidspunktet. Reisetid er ikke inkludert i anslaget i Arbeidsoppgaven og vil ikke bli tatt med ved gjennomgang av prosjektbudsjettet. Reiseutgifter som skal faktureres inkluderer, men er ikke begrenset til, flybillett, losji, måltider og bakketransport.

1.3.1 Blue Ridge-ansvar: For konsulenttjenesteoppdrag som går utover støttetjenestene som definert i bestillingen, skal Blue Ridges ansvar defineres som:

a) Prosjektledelsesansvar skal inkludere å gi en prosjektplan som inkluderer oppgaver, leveranser og timing for Blue Ridge og kunden, kommunisere prosjekttidslinjen med kundens prosjektleder, sikre rettidig varsling til kunden om utestående problemer og risikoer, og delta i nødvendige møter med kunden; og

b) Teknisk, applikasjons- og dataansvar skal inkludere å fullføre en forretningsprosessanalyse (“BPA”) for å forstå gjeldende kundeprosesser, forretningskrav, gapanalyse, brukerhistorier og metrikkdokumentasjon, definering og kartlegging av kundedata til Blue Ridge-dataformater, løse spørsmål angående system- og designrelaterte saker, gi tilbakemelding om systemkonfigurasjonsalternativer som påvirker ytelsen og beste praksis, og distribuere det avtalte Blue Ridge-produksjonsmiljøet og SFTP-stedet for å motta og sende data fra og til kunden, samt laste produksjonsdatasett og verifisere databelastning; og

c) Ansvaret for utdanning, testing og sluttbrukerstøtte skal omfatte å bistå med cutover- og live-oppgaver og problemhåndtering, opplæring av kundene i Blue Ridge-støtteprosedyrer for problemhåndtering etter igangsetting og levering av avtalte utdanningsøkter.

1.3.2 Kundeansvar: For konsulenttjenesteoppdrag som overstiger støttetjenestene som definert i bestillingen, skal kunden til enhver tid stille til rådighet eksperter på funksjonsområder, systemer og verktøy som er identifisert som kritiske for å samle inn data krav og kartlegging av datakilder. Kundens ansvar skal defineres som:

a) Prosjektledelsesansvar skal omfatte rettidig løsning av utestående problemer og åpne spørsmål knyttet til forretningskrav, forretningsprosess eller data, ansvar for kundens overordnede program og organisatoriske endringsledelse, og levering av førstelinjestøtte til kundens sluttbrukerfellesskap etter at abonnementstjenester er i produksjon og aktivt i bruk;

b) Teknisk, applikasjons- og dataansvar skal inkludere å levere dokumentasjon på designspesifikasjonene til interne systemdatauttrekksskripter og/eller verktøy, levere data i spesifisert layout og formater for å matche design i Blue Ridge's Technical Guidebook, gi datavalidering inkludert dataharmonisering ( definert som å sikre at alle data uavhengig av kilde betyr det samme, dvs. Enhet = Hver, for eksempel konsekvent fra region til region) og datarensing, og design, utvikling samt testing av grensesnittekstrakter av nødvendige data som kreves for Blue Ridge.

c) Ansvaret for utdanning, testing og sluttbrukerstøtte skal omfatte å hjelpe til med å utvikle planen og materialene for opplæring av sluttbrukere om Blue Ridge-løsningen, og lage testplaner, brukerhistorier og utføre testing for datavalidering, integrasjonstesting og brukeraksept testing (“UAT”) basert på identifiserte forretningskrav.

2. Abonnementsvilkår

Abonnementsperioden for tilgang og bruk av abonnementstjenestene som beskrevet i seksjon 1 med hensyn til hver bestilling begynner på abonnementsstartdatoen som er spesifisert i gjeldende bestilling og skal fortsette til utløpsdatoen som er angitt i gjeldende bestilling (“Innledende periode” ), med mindre den er sagt opp tidligere i henhold til denne avtalen. Deretter skal den innledende perioden og påfølgende fornyelsesvilkår for hver bestilling automatisk fornyes for påfølgende perioder lik den utløpende abonnementsperioden (hver en "fornyelsesperiode"), med mindre en av partene gir skriftlig varsel til den andre parten minst nitti (90) dager før slutten av den da gjeldende innledende terminen eller fornyelsesperioden for hver bestilling av dens intensjon om ikke å fornye abonnementet under den bestillingen. Den innledende perioden og fornyelsesvilkårene, hvis noen, for hver bestilling blir samlet referert til som "Vilkår". Denne avtalen forblir i full kraft og virkning i løpet av perioden for hver bestilling med mindre denne avtalen ellers sies opp tidligere.

3. Betaling

3.1 Gebyrer og gebyrer. Kunden og lisensierte tilknyttede selskaper skal betale Blue Ridge for abonnementstjenestene og andre profesjonelle tjenester på eller før de gjeldende forfallsdatoene som er angitt i ordren eller arbeidserklæringen, avhengig av hva som er aktuelt. Abonnementsgebyrene og andre gebyrer forfaller og skal betales

årlig i forkant av det første året av den innledende perioden og i forkant av begynnelsen av hvert påfølgende år av den innledende perioden og i forkant av begynnelsen av hvert år av fornyelsesvilkårene i beløpene angitt i gjeldende ordre, med forbehold om årlige økninger av Blue Ridge for årene av perioden etter slutten av det første året av den første perioden, bortsett fra at de respektive årlige økningene i løpet av den første perioden ikke skal overstige den største av: (i) den årlige økningen for det foregående året i «US Consumer Price Index for all Urban Consumers» («CPI») eller en sammenlignbar indeks valgt av Blue Ridge hvis den angitte CPI ikke er tilgjengelig; eller (ii) syv (7 %) prosent per år. Betalinger skal gjøres til Blue Ridge via ACH, Wire eller en annen betalingsmekanisme som bestemmes av Blue Ridge.

3.2 Fakturaer. Alle gebyrer og gebyrer for abonnementstjenester vil bli fakturert til kunden på forhånd ved utførelse av en ordre og før hver jubileumsdato for den gjeldende ordren. Med mindre annet er angitt i denne avtalen, kan gebyrer og gebyrer ikke kanselleres og ikke refunderes. Med mindre annet er angitt i en bestilling eller arbeidserklæring, avhengig av hva som er aktuelt, skal alle betalinger for alle gebyrer og gebyrer for abonnementstjenester og for alle andre profesjonelle tjenester forfalle og betales innen tretti (30) dager etter mottak av kunden av en faktura for samme. Alle beløp som er angitt i denne avtalen er i USAs valuta og skal betales inn i valutaen fastsatt av Blue Ridge uten forskuddstrekk eller fradrag.

3.3 Utgifter. Kunden og lisensierte tilknyttede selskaper vil også betale eller refundere Blue Ridge for alle rimelige utgifter og utgifter, inkludert uten begrensning, frakt-, reise- og reise- og levekostnader som Blue Ridge pådrar seg i forbindelse med utførelse av profesjonelle tjenester under en arbeidserklæring i den grad det er autorisert deri eller av kunden.

3.4 Forfalte renter. Kunden skal skylde renter på alle forfalte beløp med satsen på det minste av (i) én (1,5 %) per måned (ATTENT (18 %) PROSENT PER ÅR), eller (ii) gjeldende maksimale lovlige sats.

3.5 Skatter. Kunden og lisensierte tilknyttede selskaper skal være ansvarlige for og betale all bruk, salg, avgifter, overføringer, verdi og andre skatter, tariffer, forskuddstrekk, moms, GST, HST, QST eller kostnader som pålegges eller er relatert til abonnementstjenestene eller profesjonelle tjenester. tjenester som tilbys under denne avtalen, bortsett fra de som er beregnet på Blue Ridges inntekt, eiendomsskatt (ikke relatert til kundens bruk av abonnementstjenestene) og sysselsettingsskatter til Blue Ridge. Beløpene som er skyldig Blue Ridge i henhold til denne avtalen skal ikke reduseres ved tilbakeholdelse eller andre beløp pålagt eller knyttet til Abonnementstjenesten eller Tjenestene.

4. Konfidensialitet

4.1 Taushetsplikt. I løpet av denne avtalen vil hver part («mottaker») gis tilgang til informasjon som er relatert til den andre partens («avslørende») tidligere, nåværende og fremtidige forskning, utvikling, forretningsaktiviteter, produkter, tjenester, intellektuell eiendom, teknisk kunnskap og annen informasjon som behandles som konfidensiell informasjon av Avslører (samlet referert til som "Konfidensiell informasjon"). "Konfidensiell informasjon" skal også inkludere all informasjon som er en "forretningshemmelighet" for Discloser i henhold til gjeldende lov ("forretningshemmeligheter"). Mottakeren skal ikke avsløre eller bruke den konfidensielle informasjonen til avsløreren, med mindre det er angitt i denne avtalen. Disse konfidensialitetsforpliktelsene skal fortsette for forretningshemmeligheter i løpet av perioden og så lenge etter perioden som de forblir forretningshemmeligheter i henhold til gjeldende lov og skal fortsette med hensyn til delene av konfidensiell informasjon som ikke utgjør forretningshemmeligheter i løpet av perioden og i tre (3) år etterpå. Hver part samtykker i at den som et minimum vil beskytte konfidensialiteten til den andres konfidensielle informasjon på samme måte som den beskytter sin egen konfidensielle informasjon, men under ingen omstendigheter mindre enn rimelige forholdsregler for å beskytte den andres konfidensielle informasjon. Tilgang til den konfidensielle informasjonen til avslører skal være begrenset til de av mottakerens ansatte som har behov for å vite for å utføre mottakerens forpliktelser i henhold til denne avtalen. Mottakerens personell skal kreves av mottakeren for å overholde konfidensialitetskravene i denne avtalen. Avsløring av konfidensiell informasjon om formidler skal ikke gjøres av mottaker til kontraktører eller andre ikke-ansatte med mindre slike personer har signert taushetsplikten og tredjeparts konsulentavtale som kreves av formidleren. All konfidensiell informasjon om formidleren som er gjort tilgjengelig for mottakeren, inkludert kopier derav, skal returneres av mottakeren til formidleren ved første gang (a) oppsigelse av denne avtalen eller gyldighetsperioden for alle bestillinger eller (b) forespørsel fra formidleren skjer. . Alt personell til mottakeren som jobber med prosjekter for avslører skal informeres om konfidensialitetsbestemmelsene i denne avtalen, og eventuelle relaterte konfidensialitetsavtaler mellom partene og hver part skal kreve at alt dets personell overholder denne avtalen og alle andre gjeldende avtaler. avtaler.

4.2 Sikkerhetsprosedyrer. Hver part samtykker i å overholde sikkerhetsprosedyrene og -tiltakene til den andre parten angående datamaskin- og materialtilgang, tilgang til lokaler og konfidensialitet i den grad slike sikkerhetsprosedyrer og -tiltak er gitt til den andre parten skriftlig, de er rimelige, og de tillate parten å utføre som angitt i denne avtalen.

4.3 Kundedata. Blue Ridge erkjenner at transaksjonsdata mottatt fra kunden er den proprietære informasjonen til kunden. Blue Ridge vil ikke avsløre transaksjonsdata som direkte identifiserer kunden. Blue Ridge skal ikke bruke slike transaksjonsdata i strid med loven. Kunden og lisensierte tilknyttede selskaper samtykker i å ta rimelige forsiktige skritt for å beskytte integriteten til data som brukes eller genereres av abonnementstjenestene, som angitt i retningslinjene for databehandlingsvedlegg. Hvis Blue Ridge fjerner fra slike data noe som vil tillate noen å identifisere kunden og lisensierte tilknyttede selskaper eller identifisere at dataene er data fra kunden og lisensierte tilknyttede selskaper ("Ikke-identifiserbare data"), kan Blue Ridge, uavhengig av det motsatte, gi tredjeparter parter de ikke-identifiserbare dataene og analyse av de ikke-identifiserbare dataene for ethvert formål tillatt ved lov, inkludert, men ikke begrenset til, forskning, statistisk analyse eller produktutvikling og forskning.

4.4 Eiendomsbeskyttet informasjon. Kunden og lisensierte tilknyttede selskaper erkjenner at abonnementstjenestene og annen informasjon som avsløres av Blue Ridge til kunden og lisensierte tilknyttede selskaper, inneholder konfidensiell informasjon som eies fullt ut av Blue Ridge eller dets lisensgivere. Kunden og lisensierte tilknyttede selskaper samtykker i å ikke utfordre eierskapet til noen rettigheter til abonnementstjenestene og annen informasjon som avsløres av Blue Ridge til kunden og lisensierte tilknyttede selskaper. Kun for å bekrefte overholdelse av konfidensialitetsbestemmelsene og lisensbegrensningene i denne avtalen og beregningen av gebyrer, gebyrer og kreditter, etter rimelig varsel, i løpet av normal arbeidstid, direkte eller gjennom en uavhengig revisor, som er underlagt konfidensialitetsforpliktelser tilsvarende de i denne seksjon 4, og for Blue Ridges egen regning, skal Blue Ridge være berettiget til å revidere kundens og lisensierte tilknyttede selskapers relevante poster og de relevante registrene til kundens og lisensierte tilknyttede selskapers kontraktører og konsulenter.

4.5 Unntak. Ingenting i denne avtalen skal forby eller begrense hver parts bruk av informasjon (inkludert, men ikke begrenset til, ideer, konsepter, kunnskap, teknikker og metoder) (1) tidligere kjent for den, (2) uavhengig utviklet av den uten bruk av eller referanse til avslørerens konfidensielle informasjon, (3) ervervet av den fra en tredjepart som ikke, så vidt mottakeren kjenner til, er forpliktet overfor avsløreren til ikke å avsløre slik informasjon, eller (4) som er eller blir offentlig tilgjengelig uten brudd fra mottakeren. I tilfelle mottakeren mottar en stevning eller annen gyldig utstedt administrativ eller rettslig prosess som ber om konfidensiell informasjon fra avsløreren, skal mottakeren gi umiddelbar varsel til avsløreren om slik kvittering og skal deretter iverksette slike tiltak med hensyn til den konfidensielle informasjonen som avslører med rimelighet. instruerer. Kunden gir Blue Ridge tillatelse og en begrenset lisens til å bruke kundens og lisensierte tilknyttede selskapers logo(er) for å identifisere kunden og lisensierte tilknyttede selskaper som Blue Ridges kunde på Blue Ridges nettsted og i salgspresentasjoner.

4.6 Rettferdige rettsmidler. Hver part forstår og godtar at økonomiske skader ikke kan gi tilstrekkelig lettelse til den andre parten for brudd på denne avtalen, og at den ikke-overtredende parten har rett til spesifikk ytelse og påbud mot den krenkende parten som rettsmidler for ethvert brudd. Slike rettsmidler er ikke de eksklusive rettsmidlene for brudd på denne avtalen, men kommer i tillegg til alle andre rettsmidler som er tilgjengelige ved lov eller rettferdighet.

5. Lovlig etterlevelse

Overholdelse av lover. Kunden, og lisensierte tilknyttede selskaper og Blue Ridge skal overholde alle gjeldende lover når de utfører denne avtalen. Kunden og Blue Ridge forbeholder seg retten (men har ingen forpliktelse) til enhver tid, og i samsvar med paragraf 4.1, til å overvåke, gjennomgå, beholde og/eller avsløre all informasjon som er nødvendig for å tilfredsstille eller samarbeide med gjeldende lover, forskrifter, juridiske forhold. prosess eller myndighetsforespørsel.

6. Oppsigelse

Uten at det berører andre rettsmidler og i tillegg til eventuelle andre oppsigelsesrettigheter heri:

  1. hvis Blue Ridge ikke mottar et skyldig og skyldig beløp i henhold til denne avtalen innen tretti (30) dager etter forfallsdatoen ("ikke-betalingsmislighold"), kan Blue Ridge utøve alle inkassorettigheter og rettsmidler og, etter eget skjønn, avslutte denne Avtalen og vilkåret med ti (10) dagers skriftlig varsel til Kunden dersom Kunden ikke har korrigert slik mislighold ved manglende betaling innen slik ti (10) dagers varsel;
  2. hvis den andre parten begår et vesentlig brudd på denne avtalen, annet enn en manglende betaling, og et slikt brudd forblir ukurert i nitti (90) dager etter at skriftlig melding om slikt brudd er levert til den andre parten, kan den ikke-misligholdende parten si opp denne avtalen og varigheten av alle bestillinger;
  3. hvis den andre parten foretar en overdragelse til fordel for kreditorer, eller starter eller har startet mot den en konkurs, insolvens eller reorganisering i henhold til konkurslover, lover om debitors moratorium eller lignende lover, kan den andre parten si opp denne avtalen og varigheten for alle bestillinger; og
  4. hvis avtalen eller vilkåret for alle bestillinger ellers opphører, skal kunden og alle lisensierte tilknyttede selskaper og deres sluttbrukere slutte å bruke abonnementstjenestene.

Ved oppsigelse eller utløp av denne avtalen eller vilkåret for alle bestillinger, uansett årsak, skal alle rettigheter, bruk og tilgang til abonnementstjenestene av kunden og lisensierte tilknyttede selskaper og deres sluttbrukere umiddelbart opphøre, forutsatt at for en periode på seksti (60) dager etter slik oppsigelse eller utløp, kan Kunden og Sluttbrukerne hente sine data fra Abonnementstjenestene og Blue Ridge vil gi Kunden den samme hjelpen for henting av data etter oppsigelse som Blue Ridge generelt gjør tilgjengelig for alle sine kunder.

7. Generelt

7.1 Krenkelseserstatning. Blue Ridge skal skadesløse, forsvare og holde kundens og kundens direktører, funksjonærer, ansatte, leverandører, konsulenter, entreprenører og agenter skadesløse fra og mot ethvert krav fra tredjeparter forårsaket av, som oppstår av eller relatert til bruddet eller påstått brudd på enhver gyldig tredjeparts opphavsrett, patentrettigheter, forretningshemmeligheter eller varemerker fra abonnementstjenestene (bortsett fra ansvar som oppstår på grunn av feil til kunden eller dens sluttbrukere eller agenter) ("krenkelseskrav"); forutsatt at kunden varsler Blue Ridge skriftlig innen tjue (20) dager etter at han ble oppmerksom på et slikt krav eller brudd, og kunden samarbeider fullt ut med Blue Ridge i forsvaret av et slikt krav eller brudd. Forsinkelse i varsel fra Kunden vil unnskylde Blue Ridge fra å utføre under denne skadeserstatningen bare i den grad den forsinkede varselet forårsaket skade på Blue Ridge. Blue Ridge skal lede forsvaret og eventuelle forliksforhandlinger i enhver slik tredjepartshandling som oppstår som beskrevet her, og Blue Ridge skal ha enekontroll over forsvar og forlik, bortsett fra at Blue Ridge ikke skal inngå et forlik som innrømmer kundens ansvar utover beløpene betalt av Blue Ridge eller krever at Kunden betaler eventuelle beløp. Denne skadesløsholdelsen er begrenset til Abonnementstjenestene i den formen som leveres til Kunden og dekker ikke krav: (i) som oppstår på grunn av modifikasjoner eller annen bruk som ikke er overveid i Dokumentasjonen, enten det er uttrykkelig autorisert av Blue Ridge eller ikke; (ii) som oppstår på grunn av bruk av abonnementstjenestene i kombinasjon med programvare, prosedyrer eller andre elementer som ikke er levert av Blue Ridge; eller (iii) som ikke ville eksistere uten slike modifikasjoner, annen bruk eller kombinasjoner beskrevet i (i) og (ii) ovenfor. Hvis et krenkelseskrav fra tredjepart fører til at kundens stille glede og bruk av abonnementstjenesten stoppes, skal Blue Ridge ha rett til, for Blue Ridges egen regning og valg, som eneste rettsmiddel for kunden, enten: (i) erstatte Abonnementstjenester, eller deler av disse, med en funksjonelt ekvivalent og ikke-krenkende tjeneste; (ii) endre abonnementstjenestene slik at de ikke blir krenkende og fungerer på en vesentlig lignende måte; (iii) få en lisens for kunden til å fortsette bruken av abonnementstjenestene; eller (iv) avslutte vilkåret og tilbakebetale til kunden den resterende delen av abonnementsavgiften som kan tilskrives perioden etter oppsigelsen. Forpliktelsene til Blue Ridge angitt ovenfor er Blue Ridges eneste forpliktelser og kundens eneste rettsmiddel med hensyn til alt ansvar som oppstår fra brudd på eller påstått brudd på tredjeparts forretningshemmeligheter, eiendomsinformasjon, varemerker, opphavsrett eller patentrettigheter ved abonnementet. Tjenester.

7.2 Garantier; Ansvarsfraskrivelser og ansvarsbegrensning Blue Ridge representerer og garanterer at: (a) Abonnementstjenestene skal tilbys i henhold til oppetidsmålene som er angitt i støttetjenestene, og at all programvare inkludert i abonnementstjenestene skal være vesentlig i samsvar med dokumentasjonen; og (b) de profesjonelle tjenestene vil bli levert av kompetente, kvalifiserte personer på en håndverksmessig måte. UNNTATT SOM UTTRYKKELIG ANGITT I BLUE RIDGE GIR INGEN ANDRE GARANTIER, UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, NOEN UNDERFORSTÅTTE GARANTIER FOR SALGBARHET, IKKE-KRENKELSE ELLER EGNETHET FOR EN BESTEMMELSE. Kunde- og lisensierte tilknyttede selskaper erkjenner og samtykker i at kunde- og lisensierte tilknyttede selskaper er alene ansvarlige for å avgjøre om abonnementstjenestene vil oppnå kundens og lisensierte tilknyttede tilsiktede resultater og/eller tilfredsstille sine forretningskrav og behov og at Blue Ridge ikke gir noen representasjon eller garanti som den ABONNEMENTSTJENESTER VIL OPPÅ SLIKE TILTENKTE RESULTATER ELLER TILFREDSE SLIKE FORRETNINGSKRAV ELLER BEHOV. NØYAKTIGHETEN AV RESULTATER ELLER ANBEFALINGER FOR ABONNEMENTSTJENESTER ER AVHENGIG AV DATA GITT AV KUNDEN OG LISENSISERT TILKNYTTEDE SELSKAPER. I HENHOLD TIL GARANTIENE ANGITT I DENNE AVTALEN, SKAL BLUE RIDGE IKKE VÆRE ANSVARLIG FOR NØYAKTIGHETEN ELLER RESULTATENE AV ABONNEMENTETJENESTERNE. KUNDEN SAMTYKKER AT DERES BESLUTNING OM LISENSERING AV ABONNEMENTETJENESTER IKKE ER BERETNING AV LEVERING AV NOEN FREMTIDIGE FUNKSJONER ELLER FUNKSJONER, ELLER AVHENGIG AV MUNTLIGE ELLER SKRIFTLIGE OFFENTLIGE KOMMENTARER ER FUNKSJONSREGLERING GJORT.

UNDERVISNING AV ANSVAR FOR BRUDD PÅ AVSNITT 1.2, 3, 4.1, 4.4 og 7.1 I DENNE AVTALEN, SKAL IKKE HVER PARTS SAMLEDE ANSVAR FOR ERSTATNINGS-, KONTRAKT- OG ANDRE SKADER OVERGREGE PAMER-TJENESTEN FOR CRUSIC PARTY. HENDELSENE SOM GI UPPSTANNELSE TIL KRAVET, OPPTET. UTELUKKER ANSVAR FOR BRUDD PÅ AVSNITT 1.2, 3, 4.1, 4.4 og 7.1 I DETTE

AVTALE, UNDER INGEN OMSTENDIGHET SKAL NOEN PARTER VÆRE ANSVARLIG FOR TAPET FORTJENESTE ELLER ANDRE TILFELDIGE ELLER FØLGESKADER, INDIREKTE, SPESIELLE, EKSEMPELISKE ELLER STRAFFENDE SKADER UNDER NOEN OMSTENDIGHETER. KUNDENS RETTSMIDLER I HENHOLD TIL DENNE AVTALEN ELLER LOV ELLER I EGENKAPITAL ER BEGRENSET TIL DE SOM ER ANGITT I DENNE AVTALEN. BLUE RIDGE ER IKKE ANSVARLIG FOR NOEN SKADER SOM KUNNE VÆRT UNNGÅTT HVIS KUNDEN HADDE OPPRETTET PASSENDE PROSEDYRER.

7.3 Gjeldende lov og jurisdiksjon. DENNE AVTALEN, DENS ADMINISTRASJON OG YTELSE, OG RETTIGHETER, FORPLIKTELSER, FORPLIKTELSER OG ANSVAR TIL PARTENE, SKAL STYRES OG FORTOLKES I OVERENSSTEMMELSE MED LOVENE I GEORGIA, I HENHOLD TIL OVERENSKOMST. Ethvert søksmål, søksmål eller søksmål mot Blue Ridge eller kunde og lisensierte tilknyttede selskaper med hensyn til denne avtalen skal bringes inn for enhver kompetent domstol lokalisert i staten Georgia, USA, og Blue Ridge og kunde og lisensierte tilknyttede selskaper samtykker herved og underkaster seg eksklusiv jurisdiksjon til slike domstoler med henblikk på slike søksmål, handlinger eller prosedyrer. Blue Ridge og kunde og lisensierte tilknyttede selskaper samtykker herved videre ugjenkallelig og underkaster seg forkynnelse av prosessen i enhver rettssak, handling eller prosess i nevnte domstol ved mottak av dette av den andre parten med rekommandert eller sertifisert post, forhåndsbetalt porto, forespurt returkvittering. Partenes rettigheter og forpliktelser i henhold til denne avtalen skal ikke reguleres av FN-konvensjonen om kontrakter for internasjonalt salg av varer. Engelsk er språket i denne avtalen. Den engelskspråklige versjonen av denne avtalen utført av partene skal styre og kontrollere alle tolkninger, håndhevelse og anvendelse av denne avtalen selv om oversettelser er utført av en av partene. Slike oversettelser skal ikke påvirke tolkningen eller betydningen av denne avtalen, og de er ikke en del av denne avtalen til tross for noe annet.

7.4 Hele avtalen. Denne avtalen, inkludert vedlagte skjemaer og fullt signerte bestillinger, utgjør hele avtalen mellom partene med hensyn til emnet for denne, og erstatter og kansellerer alle tidligere og samtidige muntlige eller skriftlige uttalelser, forslag, bestillingsskjemaer eller avtaler knyttet til emnet her. I tilfelle en konflikt mellom denne avtalen og en ordre eller en arbeidserklæring vil denne avtalen kontrollere, med mindre det er uttrykkelig angitt om det motsatte i denne avtalen eller den spesifikke ordren eller arbeidserklæringen.

7.5 Ingen fraskrivelse. Unnlatelse av en av partene i å utøve noen av sine rettigheter i henhold til denne avtalen skal ikke anses som en fraskrivelse eller tap av slike rettigheter.

7.6 Oppdrag. Verken denne avtalen eller noen interesse under denne skal tildeles eller overføres av kunden eller lisensierte tilknyttede selskaper, bortsett fra i henhold til salg av hele eller vesentlig alle aksjer eller eiendeler til kunden, uten skriftlig forhåndssamtykke fra Blue Ridge. Blue Ridge kan tildele og delegere sine rettigheter og forpliktelser i henhold til denne avtalen uten å innhente samtykke fra kunden så lenge overdrageren påtar seg forpliktelsene til Blue Ridge i henhold til denne avtalen og overdrageren har fulle rettigheter til å drive og lisensiere abonnementstjenestene til kunden som forutsatt under denne avtalen. Denne avtalen skal gjelde til fordel for og være bindende for de tillatte etterfølgere, juridiske representanter og oppdragsgivere til partene til denne avtalen.

7.7 Skillebarhet. Bestemmelsene i denne avtalen er separate og uavhengige avtaler, og ugyldigheten eller uhåndhevelsen av en eller flere av disse bestemmelsene eller avtalene skal ikke påvirke gyldigheten eller håndhevbarheten til de gjenværende bestemmelsene eller de andre avtalene i denne avtalen.

7.8 Merknader. Alle meldinger i henhold til denne avtalen skal være skriftlige på papir og skal anses å være gitt ved mottak, eller avslag, eller når de leveres med sertifisert post, forespurt returkvittering, personlig levering, messenger-levering, kurer over natten eller tilsvarende leveringsmåter forhåndsbetalt porto adressert til adressene som er angitt i gjeldende ordre eller arbeidsoppgave.

7.9 Markedsføring. Med kundens tillatelse samtykker kunden i å delta i følgende markedsføringsaktiviteter: (1) felles pressemeldinger som kunngjør valget av Blue Ridge, vellykkede resultater på grunn av Blue Ridges løsninger og andre nyhetsverdige hendelser; (2) casestudier av vellykkede resultater på grunn av Blue Ridges løsninger; (3) referanseprogramdeltakelse; (4) analytikervurderinger og intervjuer. Kunden gir Blue Ridge tillatelse og en begrenset lisens til å bruke Kundens logo(er) for å identifisere Kunden som Blue Ridges Kunde på Blue Ridges nettside og i salgspresentasjoner.

7.10 Overskrifter. Seksjonsoverskriftene i denne avtalen er kun for referanseformål og skal ikke på noen måte kontrollere betydningen eller tolkningen av denne avtalen.

7.11 Overlevelse. Ved oppsigelse av vilkåret eller denne avtalen skal alle bestemmelsene i seksjonene 2, 3, 4, 5, 6 og 7 overleve oppsigelsen og fortsette med full kraft og virkning.

7.12 Force Majeure. Ingen av partene skal holdes ansvarlige for forsinkelser eller svikt i utførelsen av denne avtalen hvis den er forårsaket av en naturhandling eller en kommersielt rimelig faktor utenfor partens kontroll, men dette unnskylder ikke manglende betaling. I ethvert slikt tilfelle skal datoen for utførelsen av en av partene utsettes i en tidsperiode som tilsvarer den tapte tiden på grunn av en slik naturhandling eller andre faktorer.

7.13 Ikke-oppfordret. I løpet av denne avtalens varighet og i en periode på ett (1) år etter dens oppsigelse eller utløp, er kunden og Blue Ridge enige om at hver part og deres tilknyttede selskaper ikke skal be om å ansette, ansette eller få ansatte til den andre parten. som de har hatt kommunikasjon eller kontakt med som et resultat av tjenester eller produkter levert under denne avtalen, uten uttrykkelig skriftlig tillatelse signert på papir eller akseptabel elektronisk kommunikasjon av en autorisert representant for den andre parten. Kunden og Blue Ridge skal ha rett til, i tillegg til andre rettsmidler ved lov eller rettferdighet, å få påbud. Denne bestemmelsen forbyr ikke tilbud eller ansettelser som oppstår fra generelle oppfordringer fra en part som annonserer ledige ansettelsesforhold.